Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 26.janvārīNr. 30

protokols Nr. 1, 35. punkts

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 17. jūnija lēmumā Nr.459
„Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā,
Upmalas ielā 30A (kadastra apzīmējums 1300 005 1115)”

[1] Jūrmalas pilsētas dome 2010.gada 17.jūnijā pieņēma lēmumu Nr.459 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Upmalas ielā 30A (kadastra apzīmējums 1300 005 1115)” (turpmāk tekstā – Lēmums).

Lēmuma 1.punktā būvniecības pasūtītājam V.O. (personas kods ***) tika atļauts turpināt būvniecību un līdz 2011.gada 31.decembrim būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu kārtībā izstrādāt, saskaņot, Būvvaldē akceptēt būvprojektu un saņemt būvatļauju dzīvokļu Nr.2 un Nr.3 – divu dzīvokļu dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 1300 005 1115 001) Upmalas ielā 30A, Jūrmalā būvniecības turpināšanai.

[2] Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļa (turpmāk tekstā – Pilsētplānošanas nodaļa) 2011.gada 23.augustā saņēma V.O. iesniegumu (lietas Nr.1.2-1/2504) ar lūgumu rast iespēju grozīt Lēmuma 1.punktu, nosakot, ka projekta dokumentācija iesniedzama un būvatļauja saņemama līdz 2013.gada 31.decembrim.

V. O. savu lūgumu pamato ar sekojošiem argumentiem:

1) lēmuma izpildes procesā Pilsētplānošanas nodaļā pasūtīts plānošanas un arhitektūras uzdevums dzīvojamās mājas Upmalas ielā 30A rekonstrukcijai;

2) dzīvojamās mājas rekonstrukcijas būvprojekts ir jāsaskaņo ar nekustamā īpašuma Upmalas ielā 30A, Jūrmalā kopīpašnieku I.Z., kuram ir pretenzijas pret uzsākto dzīvojamās mājas rekonstrukciju.

Pilsētplānošanas nodaļa 2011.gada 11.novembrī saņēma V.O. iesniegumu (lietas Nr.1.2-1/3545) ar atkārtotu lūgumu pagarināt būvprojekta akceptēšanas un būvatļaujas saņemšanas termiņu līdz 2013.gada 31.decembrim. Lūgums tiek pamatots ar to, ka uz būvprojekta nav iespējams dabūt kopīpašnieka saskaņojumu.

[3] Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 55.panta pirmo daļu, iestādē tika ierosināta administratīvā lieta saistībā ar V.O. iesniegumu.

Administratīvā procesa likuma 64.panta otrās daļas noteikumi pieļauj iestādei iespēju pagarināt lēmuma izdošanas termiņu, ja pastāv objektīvi iemesli. Tā kā pirmajā iestādē lieta tiek izskatīta pēc būtības, tai ir pienākums iegūt papildus informāciju un pierādījumus, objektīvs iestādes lēmums nav iespējams pirms procesā svarīgu argumentu noskaidrošanas. Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu, administratīvā akta izdošanas termiņš tika pagarināts uz četriem mēnešiem.

[4] Latvijas Republikas Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 35.2 punktā būvētājam ir dotas tiesības plānošanas un arhitektūras uzdevuma derīguma termiņu pagarināt vai atjaunot vienu reizi. Konkrētajā gadījumā Iesniedzēja izmantoja normatīvajā aktā noteiktā tiesība un Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes komisija 2011.gada 23.augustā apstiprināja plānošanas un arhitektūras uzdevuma grozījumus ar derīguma termiņa precizējumu dzīvojamās mājas rekonstrukcijai Upmalas ielā 30A, Jūrmalā, nolemjot precizēt 2008.gada 11.septembrī ar Nr.14-7/547 izsniegto plānošanas un arhitektūras uzdevumu dzīvojamās mājas rekonstrukcijai Jūrmalā, Upmalas ielā 30A, nosakot tā derīguma termiņu uz 4 gadiem, sekojoši līdz 2012.gada 11.septembrim.

Pēc būvprojekta akcepta, būvētājam, saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 112.punktu ir dotas tiesības saņemt būvvaldes izsniegtu būvatļauju.

[5] Administratīvā procesa likuma 68.panta otrajā daļā noteikts, ja piemērojamā tiesību norma neparedz ierobežojoša nosacījuma iekļaušanu administratīvajā aktā, iestāde to var ietvert, ja pati iestāde lemj par administratīvā akta izdošanu un saturu. Administratīvā procesa likuma 68.panta trešajā daļā noteikts, ka nosacījumam ir jābūt samērīgam ar administratīvā akta saturu un jāatbilst administratīvā akta jēgai un mērķim.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma prasībām pēc nepieciešamo faktu konstatēšanas un administratīvā procesa dalībnieku uzklausīšanas Jūrmalas pilsētas domei ir jāizvērtē lietas apstākļi un jāpieņem viens no lēmumiem:

1) par lietas izbeigšanu faktu trūkuma dēļ;

2) par lietas izbeigšanu sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošana nav lietderīga – ja piemērojamā tiesību norma piešķir iestādei tā izdošanas izvēles tiesības;

3) par administratīvā akta izdošanu – ja piemērojamā tiesību norma paredz, ka administratīvais akts ir jāizdod vai arī piešķir iestādei izdošanas izvēles tiesības.

Konkrētajā gadījumā administratīvā lieta ir ierosināta pamatojoties uz V.O. iesniegumu.

Demokrātiskas valsts pamatprasība ir, ka attiecībām starp valsti un personu jābūt taisnīgām. Administratīvo tiesību piemērošanas uzdevums ir sabalansēt personas un sabiedrības intereses, radīt vislabāko līdzsvaru starp personas atsevišķo un sabiedrības kopīgo interešu ievērošanu, vienlaikus nodrošinot personu pret neattaisnotu viņa tiesību un leģitīmo interešu ierobežošanu.

Apsverot administratīvā akta izdošanas vai tā satura lietderību, iestādei jālemj arī par administratīvā akta nepieciešamību, lai sasniegtu leģitīmo mērķi; par administratīvā akta piemērotību attiecīgā mērķa sasniegšanai; par administratīvā akta atbilstību, salīdzinot personas tiesību aizskārumu un sabiedrības interešu aizskārumu un ņemot vērā, ka personas tiesību būtisku ierobežošanu var attaisnot tikai ievērojams sabiedrības ieguvums.

[6] Jūrmalas pilsētas dome, novērtējusi lietas apstākļus un iesniegumā minētos argumentus, secina, ka pieņemams lēmums par Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 17.jūnija lēmuma Nr.459 (protokols Nr.17, 23.punkts) „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Upmalas ielā 30A (kadastra apzīmējums 1300 005 1115)” grozījumiem, pagarinot 1.punkta izpildes termiņu līdz 2012.gada 31.decembrim.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas Administratīvā procesa likuma 1.panta trešo daļu, 5., 8., 9.pantu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 68.panta otrās daļas 1.punktu, 68.panta trešo daļu, 79.panta pirmo daļu, Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 4.punktu, 30.panta sesto daļu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 35.2punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Grozīt Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 17.jūnija lēmuma Nr.459 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Upmalas ielā 30A (kadastra apzīmējums 1300 005 1115)” 1.punktu izsakot šādā redakcijā:

„1. Būvniecības pasūtītājai V.O. (personas kods ***) novērst patvaļīgās būvniecības sekas zemes gabalā Upmalas ielā 30A, Jūrmalā un līdz 2012.gada 31.decembrim būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu kārtībā izstrādāt, saskaņot, Jūrmalas pilsētas domes Būvvaldē akceptēt būvprojektu un saņemt būvatļauju dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 1300 005 1115 001) Upmalas ielā 30A, Jūrmalā būvniecības turpināšanai.”

2. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas vadītājam.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF