Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 26.janvārīNr. 31

protokols Nr. 1, 36. punkts

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
Kalēju ielā 5, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Metrum” konsultantes - koordinatores K.B. 2011.gada 23.novembrī un 2012.gada 5.janvārī saņemto iesniegumu ar lūgumu Jūrmalas pilsētas domei apstiprināt zemes īpašuma Kalēju ielā 5, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 014 3702) zemes ierīcības projektu, Jūrmalas pilsētas dome konstatē, ka:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Metrum” ir saņēmusi zemes vienības Kalēju ielā 5, Jūrmalā iesniegumu izstrādāt zemes ierīcības projektu minētajam īpašumam.

Zemes ierīcības projekts izstrādāts saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2011.gada 9.augusta lēmumu Nr.318 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Kalēju ielā 5, Jūrmalā”.

Izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” un ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19 (protokols Nr.14, 37.punkts) „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāns) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātajiem Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.

Ņemot vērā iepriekšminēto un vadoties no Latvijas Republikas Zemes ierīcības likuma, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Kalēju ielā 5, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 014 3702) zemes ierīcības projektu, saskaņā ar Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Metrum” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu.

2. Jaunizveidotajai zemes vienībai ar platību 1311 kv.m. piešķirt adresi Kalēju iela 5A, Jūrmala un noteikt, ka zemes vienības Kalēju ielā 5A, Jūrmalā nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve – 0601, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu.

3. Piešķirt adresi dzīvojamai ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 014 3702 001 un saimniecības ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 014 3702 007 Kalēju iela 5A, Jūrmala.

3.1. Piešķirt adresi dzīvojamā mājā esošajām telpu grupām:

- telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 1300 014 3702 001 001 – Kalēju iela 5A, telpu grupa Nr.1, Jūrmala;

- telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 1300 014 3702 001 002 – Kalēju iela 5A, telpu grupa Nr.2, Jūrmalā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF