Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 26.janvārīNr. 32

protokols Nr. 1, 37. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales
apstiprināšanu Pļavu ielā 4, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Intra MTD” rīkotājdirektora U.Gau 2012.gada 17.janvārī iesniegto iesniegumu ar lūgumu Jūrmalas pilsētas domei apstiprināt zemes īpašuma Pļavu ielā 4, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 008 5816) zemes ierīcības projektu, Jūrmalas pilsētas dome konstatē, ka:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Intra MTD” ir saņēmusi zemes vienības Pļavu ielā 4, Jūrmalā kopīpašnieces G.S. iesniegumu izstrādāt zemes ierīcības projektu minētajam īpašumam.

Zemes ierīcības projekts izstrādāts saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2011.gada 7.novembra lēmumu Nr.487 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Pļavu ielā 4, Jūrmalā”.

Izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1602 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” un ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19 (protokols Nr.14, 37.punkts) „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāns) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātajiem Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.

Ņemot vērā iepriekšminēto un vadoties no Latvijas Republikas Zemes ierīcības likuma, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Pļavu ielā 4, Jūrmalā zemes ierīcības projektu, saskaņā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Intra MTD” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu.

2. Apstiprināt zemes vienības Pļavu ielā 4, Jūrmalā ar kopējo platību 2093m2 sadali, atdalot zemes vienības daļu 810 m2 platībā un piešķirot adresi Pļavu iela 4A, Jūrmala. Noteikt, ka zemes vienības Pļavu ielā 4, Jūrmalā platība pēc zemesgabala atdalīšanas ir 1283 m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu:

2.1. Noteikt, ka zemes vienībai Pļavu ielā 4, Jūrmalā lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve – 0601.

2.2. Zemes vienībai Pļavu ielā 4, Jūrmalā atcelt apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas III.daļas 1.iedaļas ierakstā nosakot jaunus apgrūtinājumus:

2.2.1. zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā (110103);

2.2.2. zemes vienības daļa 63 m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar ielu-sarkanā līnija (120301);

2.2.3. zemes vienība atrodas aizsargjoslas teritorijā ap pazemes ūdens ņemšanas vietu (110909);

2.2.4. zemes vienības daļa 106 m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar pašteces kanalizācijas vadu (120103).

2.3. Uzdot zemes vienības Pļavu ielā 4, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

3. Piešķirt adresi dzīvojamai mājai ar kadastra apzīmējumu 1300 008 5816 001 Pļavu iela 4, Jūrmala.

4. Piešķirt adresi dzīvojamai mājai ar kadastra apzīmējumu 1300 008 5816 002 Pļavu iela 4, korpuss 1, Jūrmala.

5. Izveidot zemes vienību Pļavu ielā 4A, Jūrmalā ar kopējo platību 810 m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu:

5.1. Noteikt, ka zemes vienības Pļavu ielā 4A, Jūrmalā lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve – 0601.

5.2. Noteikt apgrūtinājumus zemes vienībai Pļavu 4A, Jūrmalā:

5.2.1. zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā (110103);

5.2.2. zemes vienības daļa 412 m2 platībā atrodas vietējās nozīmes kultūras pieminekļa teritorijā (14010103);

5.2.3. zemes vienības daļa 38 m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar ielu-sarkanā līnija (120301);

5.2.4. zemes vienība atrodas aizsargjoslas teritorijā ap pazemes ūdens ņemšanas vietu (110909).

5.3. Uzdot zemes vienības Pļavu ielā 4A, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF