--> Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Dīķu ielā 30 un detālplānojuma izstrādi zemesgabaliem Jūrmalā, Dīķu ielā 30A un Dīķu ielā 30B
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 26.janvārīNr. 34

protokols Nr. 1, 39. punkts

Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu
zemesgabalam Jūrmalā, Dīķu ielā 30 un detālplānojuma izstrādi
zemesgabaliem Jūrmalā, Dīķu ielā 30A un Dīķu ielā 30B

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 29.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.21 „Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Dīķu ielā 30 projekta grafiskāas daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” tika apstiprināts detālplānojums zemesgabalam Jūrmalā, Dīķu ielā 30.

Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā ir saņemts Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas attīstības projekti” iesniegums ar priekšlikumu izstrādāt grozījumus detālplānojumam Jūrmalā, Dīķu ielā 30, iekļaujot detālplānojuma teritorijā blakus esošos zemesgabalus Jūrmalā, Dīķu ielā 30A un Dīķu ielā 30B.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumiem Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”, izskatot pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas attīstības projekti” (reģistrācijas Nr.50003711841) 2011.gada 29.decembra iesniegumu un saskaņā ar 2012.gada 4.janvāra Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas lēmumu (protokols Nr.1.1-59/01), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Uzsākt detālplānojuma grozījumu izstrādi zemesgabalam Jūrmalā, Dīķu ielā 30 (kadastra Nr.1300 021 0204) un detālplānojuma izstrādi zemesgabaliem Jūrmalā, Dīķu ielā 30A (kadastra Nr.1300 021 0201) un Dīķu ielā 30B (kadastra Nr.1300 021 0205) saskaņā ar 1.pielikumu.

2. Apstiprināt darba uzdevumu detālplānojuma izstrādei saskaņā ar 2.pielikumu.

3. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju iecelt Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas teritorijas plānotāju Ritu Ansuli.

4. Jūrmalas pilsētas domes Administratīvajai nodaļai (I.Kalvāne) nosūtīt šo lēmumu Latvijas Republika Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai .

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


1.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 26.janvāra lēmumu Nr.34

(protokols Nr.1, 39.punkts )

PDF2.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 26.janvāra lēmumu Nr.34

(protokols Nr.1, 39.punkts )

DARBA UZDEVUMS DETĀLPLĀNOJUMA GROZĪJUMU IZSTRĀDEI

zemesgabalam Jūrmalā, Dīķu ielā 30 (kadastra Nr.1300 021 0204, zemesgabala platība 17435 kv.m)

UN DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDEI

zemesgabaliem Jūrmalā, Dīķu ielā 30A (kadastra Nr.1300 021 0201, zemesgabala platība 1200 kv.m) un Dīķu ielā 30b (kadastra Nr.1300 021 0205, zemesgabala platība 6930 kv.m)

Zemesgabala Jūrmalā, Dīķu ielā 30 īpašnieks:

pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas attīstības projekti” (reģistrācijas Nr.50003711841)

Zemesgabalu Jūrmalā, Dīķu ielā 30A un Dīķu ielā 38B īpašnieks:

Jūrmalas pilsētas pašvaldība (nodokļa maksātāja kods 90000056357)

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs:

Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību

„Jūrmalas attīstības projekti” (reģistrācijas Nr.50003711841)

Izstrādātājs:

LAS arhitekts (arhitektūras firma) ar arhitekta prakses sertifikātu.

1. DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES PAMATOJUMS

Projekta mērķis ir izstrādāt detālplānojuma grozījumus zemesgabalam Jūrmalā, Dīķu ielā 30, paredzot zemesgabalu robežu koriģēšanu un jaunas apbūves izvietojuma priekšlikumus detālplānojuma teritorijā, nosakot apbūves rādītājus – apbūves intensitāti, blīvumu un augstumu zemesgabalos, vadoties pēc Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem (būvnoteikumiem), Latvijas Republikas būvnormatīviem, vides un ekoloģiskajiem apstākļiem.

Detālplānojuma izstrādes nepieciešamību nosaka LR 06.10.2009. MK noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 57., 57.1.punkts un Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu (būvnoteikumu) 7.4.6.punkts un 7.9.5.punkts.

2. ZEMESGABALA RAKSTUROJUMS

2.1. Zemesgabali atrodas Jūrmalā, Kauguru rajonā, teritorijā starp Dīķu ielu, Kauguru meža masīvu un Ķemeru nacionālo parku.

2.2. Īpašie apstākļi: saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumu zemesgabals Dīķu ielā 30 un Dīķu iela 30A atrodas Daudzstāvu daudzdzīvokļu teritorijā (DzD), zemesgabals Dīķu ielā 30B atrodas Darījumu iestāžu teritorijā (D). Detālplānojuma teritorija atrodas ūdensgūtnes iecirkņa ķīmiskajā aizsargjoslā.

2.3. Apbūves noteikumos Daudzstāvu dzīvojamā teritorija (DzD) nozīmē zemesgabalus, kur primārais zemes izmantošanas veids ir dzīvojamā apbūve, galvenokārt ar daudzstāvu daudzdzīvokļu mājām ar īres vai privātiem dzīvokļiem, bet sekundārais – cita atļautā izmantošana, kas izvietojama dzīvojamo māju pirmajos stāvos, piebūvēta dzīvojamai mājai vai atrodas tajā pašā zemesgabalā un nerada būtisku piesārņojumu.

Apbūves noteikumos Darījumu iestāžu teritorija (D) nozīmē zemesgabalus, kur primārais zemes, ēkas un citas būves vai tās daļas izmantošanas veids ir darījumu (komerciāla rakstura) iestādes - bankas, viesnīcas, biroji, kantori, tirdzniecības un/vai pakalpojumu iestādes, kongresu, konferenču, izklaides un atpūtas iestādes, kā arī citu komerciāla rakstura iestāžu izvietošana, kas neietver vairumtirdzniecību, bet sekundārais - cita atļautā izmantošana.

3.DARBA UZDEVUMS ( SASKAŅĀ AR LR 06.10.2009. MK NOTEIKUMU NR.1148 7., 8., 67. un 70.PUNKTIEM)

3.1. Detālplānojumu izstrādā saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19 apstiprināto Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumu un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem (būvnoteikumiem), atbilstoši mēroga noteiktībai detalizējot un precizējot tajā noteiktās teritorijas daļas plānoto (atļauto) izmantošanu un izmantošanas aprobežojumus.

3.2. Detālplānojumā katrai esošajai un plānotajai zemes vienībai parāda pašreizējo izmantošanu, ietverot LR 06.10.2009. MK noteikumu Nr.1148 8.1.-8.8.punktu prasības.

4. DETĀLPLĀNOJUMA SASTĀVDAĻAS

4.1. Saskaņā ar LR 06.10.2009. MK noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 51., 52., 53., 54., 55.punktiem;

4.2. Detālplānojuma min. 4 sējumus noformēt saskaņā ar LR 23.04.1996. MK noteikumiem Nr.54 ”Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi”.

4.3. Viens eksemplārs komplektējams atbilstoši LR 06.10.2009 . noteikumu Nr.1148 79.punkta prasībām.

5. DARBA IZSTRĀDĀŠANAS NOSACĪJUMI

5.1. Detālplānojuma projektu izstrādā saskaņā ar LR 06.10.2009. MK noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” prasībām;

5.2. Detālplānojuma izstrādei izmanto aktualizētu Latvijas ģeodēziskā koordinātu sistēmā LKS 92 izstrādātu topogrāfisko plānu ar mēroga noteiktību 1:500 līdz 1:2000.

5.3. Saņemt nosacījumus detālplānojuma izstrādei un atzinumus par izstrādāto detālplānojuma redakciju, no:

5.3.1. Lielrīgas reģionālā vides pārvaldes,

5.3.2. VZD Rīgas reģionālās nodaļas,

5.3.3. VAS Latvijas Valsts ceļi,

5.3.4. Veselības inspekcijas,

5.3.5. SIA “Jūrmalas Gaisma”,

5.3.6. SIA “Lattelekom” Lielrīgas reģiona,

5.3.7. SIA “Jūrmalas ūdens”,

5.3.8. SIA „Jūrmalas Siltums”;

5.3.9. CET Jūrmalas elektrisko tīklu rajona;

5.3.10.AS “Latvijas Gāze” Jūrmalas iecirkņa;

5.3.11. Domes būvniecības nodaļas;

5.3.12. Domes ekonomikas un attīstības nodaļas;

5.3.13. Domes pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas;

5.3.14. Dabas aizsardzības pārvaldes, Pierīgas reģionālās administrācijas.

6. DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES LAIKA GRAFIKS

6.1. Ievērot Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 72. un 73.punktā noteiktos sabiedriskās apspriešanas termiņus.

6.2. Sabiedriskās apspriešanas ietvaros nosūtīt paziņojumus detālplānojuma teritorijā ietverto un tiem blakus esošo nekustamo īpašumu īpašniekiem.

6.3. Detālplānojuma pirmā redakcija iesniedzama izskatīšanai Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā ne vēlāk kā 6 mēnešus pēc darba uzdevuma apstiprināšanas.

6.4. Sabiedriskās apspriešanas laikā organizēt sabiedrisko apspriedi - tikšanos ar projekta autoriem, iedzīvotājiem un pašvaldības pārstāvjiem.

7. DETĀLPLĀNOJUMA IZSKATĪŠANA

7.1. Pēc detālplānojuma projekta un izstrādes vadītāja atzinuma izskatīšanas vietējā pašvaldība pieņem lēmumu atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 71.punktam par detālplānojuma pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai vai detālplānojuma redakcijas precizēšanu atbilstoši izstrādes vadītāja atzinumam. Pilsētplānošanas nodaļā tiek iesniegti detālplānojuma pirmās redakcijas materiāli sabiedriskajai apspriešanai, nosūtīšanai visām institūcijām atzinuma sniegšanai. Pieprasījumiem atzinuma saņemšanai jāpievieno detālplānojuma pirmās redakcijas eksemplārs.

7.2.Projekta materiāli sabiedriskajai apspriešanai iesniedzami uz planšetēm (A1 vai A2 formātā, vēlams uz plānā kartona) un digitālā veidā (*.dgn vai *dwg, un *.pdf formātā).

7.3.Detālplānojuma dokumentāciju izstrādes vadītājs iesniedz izskatīšanai domē, pievienojot savu atzinumu. Dome pieņem lēmumu atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”76.punktam un Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantam.

7.4.Detālplānojuma grafiskās daļas plānus iesniegt Pilsētplānošanas nodaļā digitālā veidā (*.dgn, *.dwg, *.dxf formātā), pievienojot iesniegto grafisko materiālu sarakstu.

Sagatavoja R.Ansule

29425622


Lejupielāde: DOC un PDF