Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 26.janvārīNr. 35

protokols Nr. 1, 40. punkts

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā,
Kaugurciema ielā 48 apstiprināšanu

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 16.februāra lēmumu Nr.173 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciema ielā 48” ir izstrādāts teritorijas detālplānojums.

Jūrmalas pilsētas dome 2007.gada 12.jūlijā pieņēma saistošos noteikumus Nr.19 „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”. Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas apbūves noteikumu 10.2. un 10.3.punktiem, izstrādes stadijā esošos detālplānojumus bija iespējams pabeigt izstrādāt atbilstoši to apbūves noteikumu un darba uzdevuma prasībām, ar kuriem saskaņā uzsākta detālplānojuma izstrāde, bet ne ilgāk kā 1 gada laikā no šo saistošo apbūves noteikumu spēkā stāšanās brīža.

Ir izstrādāta detālplānojuma redakcija, kura atbilst 2007.gada 12.jūlijā apstiprinātajam Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumam un Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem. Šajā zemesgabalā netika mainīts zonējums un jaunie apbūves noteikumi būtiski nemaina detālplānojuma risinājumu, tādēļ nav nepieciešams grozīt darba uzdevumu, kā arī atkārtoti veikt sabiedrisko apspriešanu.

Ņemot vērā minēto, vadoties no Latvijas Republikas Teritorijas plānošanas likuma un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 76.1.punktu un izskatot Jūrmalas pilsētas domes attīstības un vides jautājumu komitejas 2011.gada 2.novembra lēmumu (protokols Nr.1.1–59/15), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt detālplānojumu zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciema ielā 48 un izdot saistošos noteikumus.

2. Jūrmalas pilsētas domes Administratīvajai nodaļai nosūtīt šo lēmumu Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

3. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt lēmumu par detālplānojuma apstiprināšanu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un vietējā pašvaldības laikrakstā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF