Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 26.janvārīNr. 38

protokols Nr. 1, 45. punkts

Par zemes lietošanas mērķa maiņu
zemesgabalam Jūrmalā, Jaunķemeri 1114

Izskatot E.P. (personas kods ***, dzīvo ***), 2011.gada 2.decembra iesniegumu ar lūgumu mainīt lietošanas mērķi zemesgabalam Jūrmalā, Jaunķemeri 1114, Jūrmalas pilsētas dome konstatē:

Īpašuma tiesības uz zemesgabalu Jūrmalā, Jaunķemeri 1114 ir nostiprinātas E.P. Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000193009 ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2005.gada 14.novembra lēmumu.

Zemesgabals Jūrmalā, Jaunķemeri 1114 ar kadastra numuru 1300 025 1114 un platību 16280 kv.m atrodas Ķemeru nacionālā parka dabas lieguma zonā saskaņā ar Ķemeru nacionālā parka likumu un dabas pamatnes teritorijā saskaņā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu.

Zemesgabalam Jūrmalā, Jaunķemeri 1114 ir kļūdaini noteikts un Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, reģistrēts lietošanas mērķis 0501 – dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa.

Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Dabas aizsardzības pārvaldes Ķemeru nacionālā parka administrācija 2011.gada 12.janvāra vēstulē par atļauto saimniecisko darbību zemes vienībā Jaunķemeri 1114 norāda, ka zemesgabals atrodas Ķemeru nacionālā parka dabas lieguma zonā saskaņā ar Ķemeru nacionālā parka likuma 5.pantu un 1. un 2.pielikumu. Saskaņā ar likuma „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” pielikumu Ķemeru nacionālais parks ir arī Eiropas nozīmes aizsargājama dabas teritorija Natura 2000.

Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 18.punktu, zemes īpašnieks ierosina lietošanas mērķa maiņu, jo noteiktais lietošanas mērķis neatbilst zemesgabala atļautajai izmantošanai.

Ņemot vērā minēto un vadoties no Latvijas Republikas likumiem, tai skaitā likuma „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”, Ķemeru nacionālā parka likuma, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2.punkta, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Nekustamajam īpašumam Jūrmalā, Jaunķemeri 1114 (kadastra Nr.1300 025 1114) ar kopējo platību 16280 kv.m noteikt lietošanas mērķi 0202 – īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kurās saimnieciskā darbība ir aizliegta ar normatīvo aktu.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF