Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 26.janvārīNr. 41

protokols Nr. 1, 48. punkts

Par zemesgabala Jūrmalā, Pulkveža Brieža ielā 46
daļas nomāšanu no I.S.

Ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2005.gada 25.aprīļa lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabala Jūrmalā, Pulkveža Brieža ielā 46, kadastra Nr.1300 012 3209 2616/4276 domājamām daļām nostiprinātas I. S., zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000008611. Visa zemesgabala kopējā platība ir 4276 m2. Uz zemesgabala daļas atrodas Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā esoša dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu 1300 012 3209 002, īpašuma tiesības nostiprinātas ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2005.gada 11.decembra lēmumu, zemesgrāmatas nodalījums 100000196499.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas valdes 1994.gada 17.marta lēmumu Nr.316 „Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu un namīpašuma denacionalizāciju Jūrmalā, Pulkveža Brieža ielā 46”, ņemot vērā I.S.2011.gada 14.decembra iesniegumu Nr. 1.1-39/7550-S, Jūrmalas pilsētas dome nolemj :

1. Noslēgt līgumu ar I. S.(personas kods ***) par zemesgabala Jūrmalā, Pulkveža Brieža ielā 46 ar kadastra Nr.1300 012 3209 un kopējo platību 4276 m2 daļas 2115 m2 platībā nomu (saskaņā ar pievienoto zemes plānu) līdz 2012.gada 31.decembrim namīpašuma uzturēšanai.

2. Noteikt nomas maksu 1 apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, paredzot, ka maksājumi tiek veikti no 2012.gada 1.janvāra. 2012.gada 1.janvārī zemesgabala 4276 m2 platībā kadastrālā vērtība ir Ls 36705.

3. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubelei) divu mēnešu laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto nomas līgumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF