Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 26.janvārīNr. 42

protokols Nr. 1, 49. punkts

Par zemesgabala Jūrmalā,
Jomas ielā 82 daļas nomāšanu

Ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2006.gada 4.janvāra lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabala Jūrmalā, Jomas ielā 82 (kadastra numurs 1300 009 4716) ½ domājamo daļu nostiprinātas R.S., zemesgrāmatas nodalījums Nr. 6358.

Ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2006.gada 4.oktobra lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabala Jūrmalā, Jomas ielā 82 (kadastra numurs 1300 009 4716) ½ domājamo daļu nostiprinātas J.K., zemesgrāmatas nodalījums Nr.6358.

Uz zemesgabala Jūrmalā, Jomas ielā 82 ar kopējo platību 597 m2 daļas 35 m2 platībā Jūrmalas pilsētas pašvaldība Jomas ielas rekonstrukcijas ietvaros ir izbūvējusi bruģi un labiekārtojusi teritoriju, izvietojot soliņus.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un ņemot vērā R.S. 2011.gada 16.decembra iesniegumu, lietas Nr.1.1-39/7641-S, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt līgumu ar R.S. (personas kods ***) par zemesgabala Jūrmalā, Jomas ielā 82, kadastra numurs 1300 009 4716, kopējā platība 597 m2, daļas 17,5 m2 platībā (saskaņā ar pievienoto plānu) nomāšanu uz desmit gadiem Jomas ielas bruģa un soliņu uzturēšanai.

2. Noteikt nomas maksu gadā 5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, paredzot, ka maksājumi tiek veikti par zemes faktisko lietošanu no 2006.gada 4.janvāra:

2.1. 2006.gada 1.janvārī zemesgabala 597 m2 platībā kadastrālā vērtība ir Ls 8119; nomas maksa par periodu no 2006.gada 4.janvāra līdz 31.decembrim par 17,5 m2 zemes aprēķināta Ls 11.83;

2.2. 2007.gada 1.janvārī zemesgabala 597 m2 platībā kadastrālā vērtība ir Ls 8119; nomas maksa par periodu no 2007.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim par 17,5 m2 zemes aprēķināta Ls 11,90;

2.3. 2008.gada 1.janvārī zemesgabala 597 m2 platībā kadastrālā vērtība ir Ls 45372; nomas maksa par periodu no 2008.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim par 17,5 m2 zemes aprēķināta Ls 66,50;

2.4. 2009.gada 1.janvārī zemesgabala 597 m2 platībā kadastrālā vērtība ir Ls 45372; nomas maksa par periodu no 2009.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim par 17,5 m2 zemes aprēķināta Ls 66,50;

2.5. 2010.gada 1.janvārī zemesgabala 597 m2 platībā kadastrālā vērtība ir Ls 31044; nomas maksa par periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim par 17,5 m2 zemes aprēķināta Ls 45,50.

2.6. 2011.gada 1.janvārī zemesgabala 597 m2 platībā kadastrālā vērtība ir Ls 31044; nomas maksa par periodu no 2011.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim par 17,5 m2 zemes aprēķināta Ls 45,50.

2.7. 2012.gada 1.janvārī zemesgabala 597 m2 platībā kadastrālā vērtība ir Ls 23880; nomas maksa par periodu no 2012.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim par 17,5 m2 zemes aprēķināta Ls 35,00.

3. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) divu mēnešu laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto līgumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF