Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 26.janvārīNr. 49

protokols Nr. 1, 56. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 10.novembra lēmumā Nr.498
„Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33
kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 004 daļas īres līguma pagarināšanu”

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Zemes komisijas 1997.gada 17.oktobra lēmumu Nr.1192 izveidots zemesgabals Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 - 3703 kv.m. platībā namīpašuma uzturēšanai.

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu nav nostiprinātas zemesgrāmatā.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu un Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 7.novembra nolikumu Nr.53 „Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamo un vasarnīcu telpu un ar tām saistīto zemes platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas un izīrēšanas kārtību”, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2011.gada 18.oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr.12), kā arī precizējot telpu platības Ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietā, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt  grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 10.novembra lēmumā Nr.498 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 004 daļas īres līguma pagarināšanu” un izteikt lēmuma 1.punktu šādā redakcijā:

„1. Pagarināt līgumu ar V.R.par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 daļas, kas sastāv no ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 004 (saskaņā ar pievienoto ēkas un zemes plānu) , 1.stāva telpām Nr.4 - 7 45,8 m2 platībā un koplietošanas telpām 13,67 m2 platībā, zemesgabala daļas 217,60 m2 platībā (zemesgabala kadastra numurs 1300 008 2604, kopējā platība 3703 m2) , īri līdz 2012.gada 31.augustam. Noteikt telpu īres maksu Ls 479,57 apmērā gadā, papildus maksājot pievienotās vērtības”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF