Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 26.janvārīNr. 50

protokols Nr. 1, 57. punkts

Par dzīvojamās ēkas liters 2 un zemesgabala,
kadastra numurs 1300 015 2304, 37/100 domājamo daļu Jūrmalā,
Piekrastes ielā 19 trešās izsoles uzskatīšanu par nenotikušu

Jūrmalas pilsētas dome 2009.gada 29.oktobrī pieņēma lēmumu Nr.842 „Par atkārtotas dzīvojamās ēkas lit.2 un zemesgabala (kadastra Nr.1300 015 2304) 37/100 domājamo daļu Jūrmalā, Piekrastes ielā 19 izsoles organizēšanu” noteikt dzīvojamās ēkas liters 2 un zemesgabala, kadastra numurs 1300 015 2304, 37/100 domājamo daļu Jūrmalā, Piekrastes ielā 19 trešo izsoli un apstiprināt trešās izsoles sākuma cenu Ls 20500 (divdesmit tūkstoši pieci simti latu). Noteiktajā termiņā netika reģistrēts neviens izsoles dalībnieks.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.februāra lēmuma Nr.126 „Par dzīvojamās ēkas lit.2 un zemesgabala (kadastra Nr.1300 015 2304) 37/100 domājamo daļu Jūrmalā, Piekrastes ielā 19 atsavināšanu” apstiprināto izsoles noteikumu 18.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Uzskatīt par nenotikušu dzīvojamās ēkas liters 2 un zemesgabala, kadastra numurs 1300 015 2304, 37/100 domājamo daļu Jūrmalā, Piekrastes ielā 19 trešo izsoli.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF