Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 26.janvārīNr. 52

protokols Nr. 1, 59. punkts

Par apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Plūdu ielā 1a 6/42
domājamo daļu nodošanu atsavināšanai

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 1996.gada 27.septembra lēmumu Nr.679 „Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu, zemes piešķiršanu lietošanā un nomā Jūrmalā, Plūdu ielā 1” izveidots zemesgabals 966 m2 platībā un atjaunotas īpašuma tiesības – 14/42 d.d. B.P., 7/42 d.d. M.P., 7/42 d.d. B.Š., 14/42 d.d. Jūrmalas pilsētas pašvaldībai.

Noteikts, ka namīpašuma labticīgajiem ieguvējiem D.G. un M.F. ir tiesības nomāt no pašvaldības 14/42 d.d. zemes – 322 m2 platībā.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 1998.gada 9.jūlija lēmumu Nr.732 „Par adreses maiņu Jūrmalā, Plūdu ielā 1” un 2003.gada 2.aprīļa lēmumu Nr.203 „Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 1998.gada 9.jūlija lēmumā Nr.732” nekustamajam īpašumam noteikta adrese Jūrmalā, Plūdu ielā 1A.

Ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas lēmumiem īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu (dzīvojamo ēku, palīgēkām 2,3,4,5,6 un zemesgabalu) nostiprinātas - 1/3 d.d. uz M.P. vārda un 1/3 d.d. uz B.Š. vārda.

Ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2005.gada 28.jūlija lēmumu īpašuma tiesības uz ēku 4/21 d.d. nostiprināts uz D.G. vārda un 2008.gada 11.augustā nostiprinātas īpašuma tiesības uz zemesgabala 8/42 d.d.

Ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2010.gada 5.jūlija lēmumu īpašuma tiesības uz ēku 1/7 d.d. nostiprinātas uz A.K. vārda pamatojoties uz 2010.gada 27.maija Mantojuma apliecību (par tiesībām uz M.F. mantojumu pēc likuma).

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 10.novembra lēmumu Nr.499 „Par zemesgabala Jūrmalā, Plūdu ielā 1a 6/42 d.d. nomas līguma noslēgšanu ar A.K.” zemesgabala 6/42 d.d. iznomātas dzīvojamās ēkas un palīgēku 1/7 d.d. uzturēšanai.

Jūrmalas pilsētas domē 2011.gada 23.septembrī ir saņemts A.K. atsavināšanas pieteikums (lietas Nr.1.1-39/5914-K).

Akciju sabiedrības „BDO” aprēķinātā apbūvēta zemesgabala ar kadastra numuru 1300 009 8003 Jūrmalā, Plūdu ielā 1a 6/42 d.d. vērtība atbilstoši situācijai īpašumā 2011.gada 14.oktobrī ir Ls 5300.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Latvijas Republikas likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 4.panta ceturtās daļas 4.punktu, 5.panta ceturto daļu, Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 20.panta trešo daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atsavināt atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Plūdu ielā 1a, kadastra numurs 1300 009 8003 6/42 domājamās daļas 138 m 2 platībā ēku 3/21 domājamo daļu uzturēšanai.

2. Apstiprināt atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Plūdu ielā 1a, kadastra numurs 1300 009 8003 6/42 domājamo daļu nosacīto cenu Ls 5300 (pieci tūkstoši trīs simti latu).

3. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) sagatavot un nosūtīt atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Plūdu ielā 1a 6 /42 domājamo daļu pirmpirkuma tiesīgajai personai atsavināšanas paziņojumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF