Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 26.janvārīNr. 57

protokols Nr. 1, 64. punkts

Par zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 5 daļas
nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību
ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums”

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas zemes komisijas 1998.gada 14.augusta lēmumu Nr.1429 „Par zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Jelgavas ielā 5” izveidots zemesgabals 980 m2 platībā garāžas ēku un dispečerpunkta uzturēšanai.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 17.decembra lēmumuNr.1041 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošiem apbūvētajiem zemesgabaliem”, noteikts, ka Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošas un uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā reģistrējamas apbūvētas zemes vienības, kuras atrodas Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā.

Ar Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas 2011.gada 31.marta lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabalu un dispečerpunktu Jūrmalā, Jelgavas ielā 5, kadastra Nr.1300 007 4907 nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, zemesgrāmatu nodalījums Nr.100000489196.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 29.septembra lēmumu Nr.418 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu ieguldīšanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums” pamatkapitālā” dispečerpunkta ēka nodota sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums” racionālai un lietderīgai pārvaldīšanai un apsaimniekošanai.

Pašvaldības kopīpašumā esošo dzīvojamo māju reālās sadales komisijā 2011.gada 11.oktobrī tika nolemts dispečerpunkta uzturēšanai piesaistīt zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 5 daļu 465 m2 platībā, 11 garāžu ēku uzturēšanai piesaistīt zemesgabala daļu 286 m2 platībā un noteikt koplietošanas ceļu 229 m2 platībā.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” un Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 7.novembra nolikumu Nr.53 „Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamo un vasarnīcu telpu un ar tām saistīto zemes platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas un izīrēšanas kārtību”, kā arī, ņemot vērā Pašvaldības kopīpašumā esošo dzīvojamo māju reālās sadales komisijas 2011.gada 11.oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr.2) un Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2011.gada 13.decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.14), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums” (vienotais reģistrācijas Nr.42803008058) par zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 5, kadastra numurs 1300 007 4907, kopējā platība 980 m2, (saskaņā ar pievienoto zemes plānu) daļas 465 m2 platībā nomu uz desmit gadiem dispečerpunkta ar kadastra apzīmējumu 1300 007 4907 001 uzturēšanai.

2. Noteikt zemes nomas maksu gadā 1,5% no apbūvēta zemesgabala kadastrālās vērtības, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli un paredzot, ka maksājumi par zemes faktisko lietošanu tiek veikti no 2011.gada 29.septembra.

3. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) divu mēnešu laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto nomas līgumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF