Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 26.janvārīNr. 58

protokols Nr. 1, 65. punkts

Par zemesgabala Jūrmalā, Tukuma ielā 8/10 daļas
nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību
ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums”

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 1997.gada 20.februāra lēmumu Nr.250 „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Jūrmalā, starp Tukuma, Tirgus, Alejas un Brocēnu ielām un jauna zemesgabala izveidošanu Ķemeru vidusskolai Jūrmalā, Tukuma ielā 8/10” izveidots zemesgabals 17331 m2 platībā ēku uzturēšanai.

Ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2007.gada 14.marta lēmumu īpašuma tiesības uz Ķemeru vidusskolas ēkām un zemesgabalu, kadastra Nr.1300 026 4303 nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, zemesgrāmatu nodalījums Nr.100000334859 .

Ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2011.gada 31.marta lēmumu īpašuma tiesības uz katlu māju (Jūrmalā, Tukuma ielā 10) nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, zemesgrāmatu nodalījums Nr.100000334859 .

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 29.septembra lēmumu Nr.418 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu ieguldīšanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums” pamatkapitālā” katlu mājas ēka nodota sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums” racionālai un lietderīgai pārvaldīšanai un apsaimniekošanai.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” un Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 7.novembra nolikumu Nr.53 „Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamo un vasarnīcu telpu un ar tām saistīto zemes platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas un izīrēšanas kārtību”, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2011.gada 13.decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.14), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums” (vienotais reģistrācijas Nr.42803008058) par zemesgabala Jūrmalā, Tukuma ielā 8/10, kadastra numurs 1300 026 4303, kopējā platība 17331 m2, (saskaņā ar pievienoto zemes plānu) daļas 400 m2 platībā nomu uz desmit gadiem katlu mājas (Jūrmalā, Tukuma ielā 10) ar kadastra apzīmējumu 1300 026 4303 002 uzturēšanai.

2. Noteikt zemes nomas maksu gadā 1,5% no apbūvēta zemesgabala kadastrālās vērtības, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli un paredzot, ka maksājumi par zemes faktisko lietošanu tiek veikti no 2011.gada 29.septembra.

3. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) divu mēnešu laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto nomas līgumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF