Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 16.februārīNr. 67

protokols Nr. 4, 2. punkts

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 15.decembra lēmuma Nr.531
„Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē” pielikumā

Ievērojot Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 30.novembra noteikumu Nr.1375 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” prasības, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2012.gada 1.februāra atzinumu (protokola Nr.1.1-59/2), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 15.decembra lēmuma Nr.531 „Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē” pielikumā:

1. Atcelt punktu 8., 45., 77., 88.

2. Papildināt ar punktu 92., 93., 94., 95., 96. saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 16.februāra lēmumam Nr.67

(protokols Nr.4, 2.punkts)

Nr.p.k.

Iesnieguma datums, Nr.

Nomnieks (juridiska vai fiziska persona)

Personas kods

Adrese

Zivju tīkls

Reņģu tīkls

Lucīšu murds

Zivju murds

Reņģu stāvv.

Zivju āķi

92.

19.12.2011.

Nr.1.1-39/7671-L

Ē.L.

***

Jūrmala, ***

1

-

-

-

-

-

93.

16.01.2012. Nr.1.1-39/325-T

A.T.

***

Jūrmala, ***

1

-

-

94.

15.12.2011.

Nr.1.1-39/7582-13

N.B.

***

Jūrmala, ***

1

-

-

-

-

-

95.

07.02.2012. Nr.1.1-39/864-Č

J.Č.

***

Jūrmala, ***

1

1

-

-

-

100

96.

15.12.2012.

Nr.1.1-39/7594-B

A.B.

***

*** Piņķi

1

5

1

-

-

-

100


Lejupielāde: DOC un PDF