Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar domes 2012.gada 11.oktobra 531.lēmumu
Grozījumi ar domes 2012.gada 7.jūnija 277.lēmumu

2012.gada 16.februārīNr. 68

protokols Nr. 4, 4. punkts

Par kritērijiem maksas samazināšanai par ēdināšanas pakalpojumu
Jūrmalas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs Grozīts ar domes 2012.gada 7.jūnija 277.lēmumu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 7.punktu un ievērojot Jūrmalas pilsētas domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 2011.gada 21.oktobra lēmumu (protokols Nr.1.1 – 62/08), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atvieglojumu par ēdināšanas pakalpojumu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādēs 100% apmērā piešķir izglītojamajiem no ģimenēm, kurām Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) Labklājības pārvalde piešķīrusi trūcīgas ģimenes statusu. Grozīts ar domes 2012.gada 7.jūnija 277.lēmumu

2. Atvieglojumu par ēdināšanas pakalpojumu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādēs 50% apmērā piešķir izglītojamajiem no: Grozīts ar domes 2012.gada 7.jūnija 277.lēmumu

2.1. ģimenēm, kurām Domes Labklājības pārvalde piešķīrusi maznodrošinātas ģimenes statusu;

2.2. daudzbērnu ģimenēm (trīs un vairāk nepilngadīgi bērni).

3. Atvieglojumi par ēdināšanas pakalpojumu izglītojamajiem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm tiek piešķirti uz laiku, kas norādīts Domes Labklājības pārvaldes izsniegtajā izziņā.

4. Atvieglojumi par ēdināšanas pakalpojumu izglītojamajiem no daudzbērnu ģimenēm tiek piešķirti uz vienu mācību gadu. Grozīts ar domes 2012.gada 7.jūnija 277.lēmumu

5. Lēmumu par atvieglojumu piešķiršanu reizi mēnesī pieņem Domes izveidota darba grupa (2010.gada 23.marta rīkojums Nr.1.1-14/122).

6. Lēmuma izpildi kontrolēt Domes izpilddirektoram Valdim Vītoliņam.

7. Atzīt par spēku zaudējušu Domes 2003.gada 5.marta lēmumu Nr.122 „Par kritērijiem maksas samazināšanai par bērnu uzturēšanu Jūrmalas pirmsskolas iestādēs”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF