Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 16.februārīNr. 89

protokols Nr. 4, 26. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 15.decembra lēmuma Nr.551
„Par zemesgabala ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu
Kalēju ielā 49, Jūrmalā un adreses piešķiršanu” atzīšanu par spēku zaudējušu

Izskatot zemes vienības īpašnieka I.M. 2012.gada 20.janvārī saņemto iesniegumu Nr.1.2-1/198 ar lūgumu atcelt Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 15.decembra lēmumu Nr.551 „Par zemesgabala ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Kalēju ielā 49, Jūrmalā un adreses piešķiršanu”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 15.decembra lēmumu Nr.551 „Par zemesgabala ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Kalēju ielā 49, Jūrmalā un adreses piešķiršanu”.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF