Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2012.gada 1.augusta 418.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2012.gada 16.februārīNr. 108

protokols Nr. 4, 47. punkts

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā,
Kaugurciema ielā 46-601 otrās izsoles rīkošanu

2011.gada 20.oktobrī tika pieņemts Jūrmalas pilsētas domes lēmums Nr.469 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Kaugurciema ielā 46-601 atsavināšanu” atsavināt, pārdodot izsolē, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Jūrmalā, Kaugurciema ielā 46-601 ar kadastra numuru 1300 900 6085 - neapdzīvojamo telpu Nr.601 305,4 m2 platībā, kopīpašuma 3054/3487 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un 616/1000 domājamās daļas no zemes (kadastra apzīmējums 1300 019 1606, kopējā platība 1066 m2). Apstiprināta nekustamā īpašuma Jūrmalā, Kaugurciema ielā 46-601 nosacītā cena Ls 15400, tostarp zemes vērtība Ls 12700, apbūves vērtība Ls 2700. Noteiktajā termiņā netika reģistrēts neviens izsoles dalībnieks.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmo daļu un ar Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 20.oktobra lēmumu Nr.469 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Kaugurciema ielā 46-601 atsavināšanu” apstiprināto izsoles noteikumu 14.1.apakšpunktu, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes ārkārtas Finanšu komitejas 2012.gada 24.janvāra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.1-58/01), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Uzskatīt par nenotikušu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Jūrmalā, Kaugurciema ielā 46-601 ar kadastra numuru 1300 900 6085 - neapdzīvojamo telpu Nr.601 305,4 m2 platībā, kopīpašuma 3054/3487 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas un 616/1000 domājamo daļu no zemes (kadastra apzīmējums 1300 019 1606, kopējā platība 1066 m2) – pirmo izsoli.

2. Noteikt nekustamā īpašuma Jūrmalā, Kaugurciema ielā 46-601 otro izsoli un apstiprināt otrās izsoles sākuma cenu Ls 12320 (divpadsmit tūkstoši trīs simti divdesmit lati), tostarp zemes domājamās daļas cena Ls 10160, apbūves cena Ls 2160.

3. Izsoles komisijai trīs mēnešu laikā rīkot nekustamā īpašuma Jūrmalā, Kaugurciema ielā 46-601 otro izsoli un iesniegt domei lēmuma projektu par izsoles rezultātu un izsoles izdevumu apstiprināšanu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF