Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 16.februārīNr. 109

protokols Nr. 4, 48. punkts

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā,
Asaru prospektā 64 k-2 trešās izsoles rīkošanu

2011.gada 30.jūnijā tika pieņemts Jūrmalas pilsētas domes lēmums Nr.311 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Asaru prospektā 64 k-2 atsavināšanu” atsavināt Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Jūrmalā, Asaru prospektā 64, korpuss 2 ar kadastra numuru 1300 900 7774 - neapdzīvojamo telpu Nr.6 (šķūnis-garāža kopējā platībā 52,8 m2) un zemes (kadastra apzīmējums 1300 017 2601, kopējā platība 1698 m2) kopīpašuma 304/1698 domājamās daļas - pārdodot to izsolē ar pretendentu atlasi nekustamā īpašuma Jūrmalā, Asaru prospektā 64 dzīvokļu īpašumu īpašniekiem. Apstiprināta nekustamā īpašuma Jūrmalā, Asaru prospektā 64 k-2 nosacītā cena Ls 10800, tostarp zemesgabala 304/1698 domājamo daļu vērtība Ls 10600, būves vērtība Ls 200. Noteiktajā termiņā netika reģistrēts neviens izsoles dalībnieks.

2011.gada 29.septembrī tika pieņemts Jūrmalas pilsētas domes lēmums Nr.443 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Asaru prospektā 64 k-2 otrās izsoles organizēšanu” noteikt nekustamā īpašuma Jūrmalā, Asaru prospektā 64 k-2 otro izsoli un apstiprināt otrās izsoles sākuma cenu Ls 8640, tostarp zemesgabala domājamās daļas cena Ls 8480. Noteiktajā termiņā netika reģistrēts neviens izsoles dalībnieks.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta otro daļu un ar Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 30.jūnija lēmumu Nr.311 apstiprināto izsoles noteikumu 14.1.apakšpunktu, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes ārkārtas Finanšu komitejas 2012.gada 24.janvāra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.1-58/1), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Uzskatīt par nenotikušu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Jūrmalā, Asaru prospektā 64, korpuss 2 ar kadastra numuru 1300 900 7774 - neapdzīvojamās telpas Nr.6 (šķūnis-garāža kopējā platībā 52,8 m2) un zemes (kadastra apzīmējums 1300 017 2601, kopējā platība 1698 m2) kopīpašuma 304/1698 domājamās daļas – otro izsoli.

2. Noteikt nekustamā īpašuma Jūrmalā, Asaru prospektā 64 k-2 trešo izsoli un apstiprināt trešās izsoles sākuma cenu Ls 5400 (pieci tūkstoši četri simti latu), tostarp zemesgabala 304/1698 domājamo daļu cena Ls 5300 un būves cena Ls 100.

3. Izsoles komisijai trīs mēnešu laikā rīkot nekustamā īpašuma Jūrmalā, Asaru prospektā 64 k-2 trešo izsoli un iesniegt domei lēmuma projektu par izsoles rezultātu un izsoles izdevumu apstiprināšanu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF