Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 8.martāNr. 118

protokols Nr. 5, 3. punkts

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un
ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta 1.daļas 1.punktu un 3.daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pamatojoties uz 2012.gada 5.janvāra Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta iesniegumu dzēst sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „***” (reģistrācijas Nr.***, juridiskā adrese ***), kam ar 2011.gada 10.janvāra Rīgas apgabaltiesas lēmumu tika izbeigts juridiskās personas maksātnespējas process un pabeigta bankrota procedūra un tā likvidēta 2011.gada 14.janvārī (publikācija laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, publikācijas Nr. KMR000479964605360):

1.1. īpašuma nodokļa parādu Ls 10.22, tajā skaitā pamatparāds Ls 7.78 un nokavējuma nauda Ls 2.44;

1.2. zemes nodokļa parādu Ls 237.78, tajā skaitā pamatparādu Ls 144.00 un nokavējuma naudu Ls 93.78, saskaņā ar 1995. gada 13.jūlija Valsts ieņēmumu dienesta audita rezultātā aprēķināto;

1.3. zemes nodokļa parādu Ls 8169.34, tajā skaitā pamatparādu Ls 4084.67 un nokavējuma naudu Ls 4084.67;

1.4. nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 6385.61, tajā skaitā pamatparādu Ls 3305.40 un nokavējuma naudu Ls 3080.21.

2. Gadījumos, kad, šajā lēmumā minētajai personai, dzēšot nekustamā īpašuma nodokļa parādu, nodokļa parāda apmērs uz dzēšanas brīdi ir pieaudzis atbilstoši Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 29.panta otrajai daļai, kas nosaka, ka par nodokļu un nodevu samaksas termiņa nokavējumu pamatparādam turpina palielināties nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, dzēst nodokļa parāda pilnu apmēru, tai skaitā pieaugušo nokavējuma naudas apmēru.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF