Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 8.martāNr. 124

protokols Nr. 5, 13. punkts

Par sociālo dzīvojamo telpu īres
līgumu pagarināšanu un noslēgšanu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” un, vadoties no Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 12.augusta lēmuma Nr.786 „Par nolikuma par sociālām dzīvojamām mājām un kārtības, kādā personas reģistrē un uzskaita sociālās mājas dzīvokļu rindā apstiprināšanu”, Jūrmalas pilsētas Dome nolemj:

1. Noslēgt sociālās dzīvojamās platības īres līgumus Jūrmalā, Raiņa ielā 62 saskaņā ar 1.pielikumu.

2. Noslēgt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem –V.K. (3 cilv. dzimšanas gads, meita: dzimšanas gads, dēls dzimšanas gads) - ***.

3. Pagarināt sociālās dzīvojamās platības īres līgumus saskaņā ar 2.pielikumu.

4. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes vadītājai L.Grobiņai.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 8.martā lēmumu Nr.124

(protokols Nr.5, 13.punkts)

Nr.

p.k.

Vārds, uzvārds;

cilv. skaits ģimenē

Sociālās dzīvojamās platības adrese

Lēmums

1.

V.D.

6 cilv.(1977; meitas dzimšanas gads, dzimšanas gads, dzimšanas gads; dēls dzimšanas gads, māte dzimšanas gads)

***

Noslēgt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem

2.

S.P.

6cilv. (dzimšanas gads; meitas dzimšanas gads, dzimšanas gads, mazmeitas dzimšanas gads, dzimšanas gads; dēls dzimšanas gads)

***

Noslēgt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem

3.

I.R.

2 cilv. (dzimšanas gads; meita dzimšanas gads)

***

Noslēgt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem

4.

D.P.

2cilv.(dzimšanas gads; dēls dzimšanas gads)

***

Noslēgt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem

5.

I.K.

5 cilv.(dzimšanas gads; meitas dzimšanas gads, dzimšanas gads, dzimšanas gads; dēls dzimšanas gads)

***

Noslēgt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem

6.

L.V.

1cilv. (dzimšanas gads)

***

Noslēgt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem2.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 8.martā lēmumu Nr.124

(protokols Nr.5, 13.punkts)

Nr.

p.k.

Vārds, uzvārds;

cilv. skaits ģimenē

Sociālās dzīvojamās platības adrese

Lēmums

1.

Z.M.

3cilv. (dzimšanas gads; dēli: dzimšanas gads, dzimšanas gads)

***

Pagarināt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem

2.

T.T.

4 cilv. (dzimšanas gads; meita: dzimšanas gads, dēli: dzimšanas gads, dzimšanas gads)

***

Pagarināt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem

 3.

G.L.

3 cilv. (dzimšanas gads; vīrs dzimšanas gads, meita dzimšanas gads)

***

Pagarināt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem, īres un komunālos maksājumus maksāt 100%

4.

J.L.

1cilv. (dzimšanas gads)

***

Pagarināt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem


Lejupielāde: DOC un PDF