Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 8.martāNr. 126

protokols Nr. 5, 15. punkts

Par zemes vienību Bulduru prospektā 131, Jūrmalā, Bulduru prospektā 133, Jūrmalā
apvienošanas apstiprināšanu un adreses piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Metrum” Jūrmalas biroja vadītāja Ģirta Zariņa 2011.gada 6.jūnijā iesniegto iesniegumu Nr.17/a/13-2011 ar lūgumu Jūrmalas pilsētas domei apstiprināt zemes īpašuma Bulduru prospektā 131, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 004 2704) un zemes īpašuma Bulduru prospektā 133, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 004 2703) apvienošanas projektu, kas izstrādāts pēc zemes vienības īpašnieka sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Lielupes Priedes” valdes locekļa B.C. priekšlikuma, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19 (protokols Nr.14, 37.punkts) „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāns) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātajiem Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 7.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.58 „Par detālplānojuma Jūrmalā, Lielupē teritorijai starp Bulduru prospektu, 27.līniju, 31.līniju un kāpu zonu grozījumu zemesgabaliem Jūrmalā, Bulduru prospektā 131 un Bulduru prospektā 133 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1602 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” un Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2012.gada 1.februāra protokolu Nr.1.1-59/2, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienību apvienošanu Bulduru prospektā 131 ar kopējo platību 3693m2 un Bulduru prospektā 133, Jūrmalā ar kopējo platību 3669m2. Noteikt, ka zemes vienības Bulduru prospektā 131, Jūrmalā platība pēc zemes vienību apvienošanas ir 7362m2, saskaņā ar pievienoto grafisko skici.

1.1. Noteikt, ka Bulduru prospektā 131, Jūrmalā zemes vienības daļai 1076m2 platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir Individuālo dzīvojamo māju apbūve – 0601, zemes vienības daļai 6286m2 platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir Pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve – 0908.

1.2. Zemes vienībai Bulduru prospektā 131, Jūrmalā noteikt apgrūtinājumus:

1.2.1. zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā (110103);

1.2.2. zemes vienības daļa 81m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar ielu-sarkanā līnija (120301);

1.2.3. zemes vienības daļa 172m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju (120401);

1.2.4. zemes vienības daļa 14m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (120502);

1.2.5. zemes vienības daļa 30m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (120502);

1.2.6. zemes vienības daļa 310m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar pašteces kanalizācijas vadu (120103);

1.2.7. zemes vienības daļa 587m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar pašteces kanalizācijas vadu (120103);

1.2.8. zemes vienības daļa 347m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar ūdensvadu līdz 2m dziļumā (12010101);

1.2.9. zemes vienības daļa 9m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar ūdensvadu līdz 2m dziļumā (12010101);

1.2.10. zemes vienības daļa 434m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar pazemes siltumvadu, siltumapgādes iekārtu un būvi (120601);

1.2.11. zemes vienības daļa 347m2 platībā atrodas aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorijā ap kultūras pieminekli pilsētās (14020102).

2. Piešķirt adresi dzīvojamai mājai ar kadastra apzīmējumu 1300 004 2704 001 Bulduru prospektā 131, Jūrmalā.

3. Piešķirt adresi peldbaseinam ar kadastra apzīmējumu 1300 004 2703 001 Bulduru prospektā 131, korpuss 1, Jūrmalā.

4. Likvidēt adresi zemes vienībai Bulduru prospektā 133, Jūrmalā, (kadastra apzīmējums 1300 004 2703).

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF