Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 8.martāNr. 128

protokols Nr. 5, 17. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 7.augusta lēmumā Nr.701
„Par iespēju turpināt būvniecību Jūrmalā, Alauksta ielā 3”

[1] Jūrmalas pilsētas dome 2008.gada 7.augustā pieņēma lēmumu Nr.701 „Par iespēju turpināt būvniecību Jūrmalā, Alauksta ielā 3” (turpmāk tekstā – Lēmums).

Lēmuma 1.punktā būvniecības pasūtītājam J.B. (personas kods ***) tika atļauts turpināt būvniecību un līdz 2009.gada 1.jūnijam būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu kārtībā izstrādāt, saskaņot un Jūrmalas pilsētas domes būvvaldē akceptēt būvprojektu un saņemt būvatļauju dzīvojamās mājas rekonstrukcijas Alauksta ielā 3, Jūrmalā būvdarbu turpināšanai.

2008.gada 9.septembrī Administratīvā rajona tiesa saņēma Alauksta ielas 3 kopīpašnieces G.Ļ. sūdzību ar lūgumu atcelt 2008.gada 7.augusta Jūrmalas pilsētas domes lēmumu Nr.701. 2008.gada 29.oktobrī tika ierosināta administratīvā lieta Nr.A42727608. 2010.gada 30.jūnijā, sakarā ar G.Ļ. 2010.gada 22.jūnija lūgumu, Administratīvā rajona tiesa pieņēma lēmumu par tiesvedības izbeigšanu. Šajā sakarā Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk tekstā-Dome), izskatot J.B. 2010.gada 26.novembra paskaidrojumu (lietas Nr.1.2-1/3425) un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 45.punktu, pagarināja Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 7.augusta lēmuma Nr.701 izpildes termiņu līdz 2011.gada 1.augustam.

[2] Pilsētplānošanas nodaļa 2011.gada 30.janvārī saņēma J.B. iesniegumu (lietas Nr.1.2-1/361) ar lūgumu rast iespēju grozīt Lēmuma 1.punktu, nosakot, ka projekta dokumentācija iesniedzama un būvatļauja saņemama līdz 2013.gada 1.martam.

J.B. savu lūgumu pamato ar sekojošiem argumentiem:

1) lēmuma izpildes procesā Pilsētplānošanas nodaļā pasūtīts un saņemts plānošanas un arhitektūras uzdevums dzīvojamās mājas Alauksta ielā 3 rekonstrukcijai, ar derīguma termiņu līdz 2013.gada 31.decembrim;

2) 2011.gada 17.februārī vīram V.B. tika veikta sirds operācija. 2011.gada 13.jūnijā V.B. nomira;

3) smagi ģimenes apstākļi.

[3] Administratīvā procesa likuma 68.panta otrajā daļā noteikts, ja piemērojamā tiesību norma neparedz ierobežojoša nosacījuma iekļaušanu administratīvajā aktā, iestāde to var ietvert, ja pati iestāde lemj par administratīvā akta izdošanu un saturu. Administratīvā procesa likuma 68.panta trešajā daļā noteikts, ka nosacījumam ir jābūt samērīgam ar administratīvā akta saturu un jāatbilst administratīvā akta jēgai un mērķim.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma prasībām pēc nepieciešamo faktu konstatēšanas un administratīvā procesa dalībnieku uzklausīšanas Jūrmalas pilsētas domei ir jāizvērtē lietas apstākļi un jāpieņem viens no lēmumiem:

1) par lietas izbeigšanu faktu trūkuma dēļ;

2) par lietas izbeigšanu sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošana nav lietderīga – ja piemērojamā tiesību norma piešķir iestādei tā izdošanas izvēles tiesības;

3) par administratīvā akta izdošanu – ja piemērojamā tiesību norma paredz, ka administratīvais akts ir jāizdod vai arī piešķir iestādei izdošanas izvēles tiesības.

Konkrētajā gadījumā administratīvā lieta ir ierosināta pamatojoties uz J.B. iesniegumu.

Demokrātiskas valsts pamatprasība ir, ka attiecībām starp valsti un personu jābūt taisnīgām. Administratīvo tiesību piemērošanas uzdevums ir sabalansēt personas un sabiedrības intereses, radīt vislabāko līdzsvaru starp personas atsevišķo un sabiedrības kopīgo interešu ievērošanu, vienlaikus nodrošinot personu pret neattaisnotu viņa tiesību un leģitīmo interešu ierobežošanu.

Apsverot administratīvā akta izdošanas vai tā satura lietderību, iestādei jālemj arī par administratīvā akta nepieciešamību, lai sasniegtu leģitīmo mērķi; par administratīvā akta piemērotību attiecīgā mērķa sasniegšanai; par administratīvā akta atbilstību, salīdzinot personas tiesību aizskārumu un sabiedrības interešu aizskārumu un ņemot vērā, ka personas tiesību būtisku ierobežošanu var attaisnot tikai ievērojams sabiedrības ieguvums.

[4] Jūrmalas pilsētas dome, novērtējusi lietas apstākļus un iesniegumā minētos argumentus, secina, ka pieņemams lēmums par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 7.augusta lēmuma Nr.701 (protokols Nr.27, 29.punkts) „Par iespēju turpināt būvniecību Jūrmalā, Alauksta ielā 3” grozījumiem, pagarinot 1.punkta izpildes termiņu līdz 2013.gada 1.martam.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas Administratīvā procesa likuma 1.panta trešo daļu, 5.,8.,9.pantu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 68.panta otrās daļas 1.punktu, 68.panta trešo daļu, 79.panta pirmo daļu, Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 4.punktu, 30.panta sesto daļu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 1997.gada noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 35.2punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 7.augusta lēmumā Nr.701 „Par iespēju turpināt būvniecību Jūrmalā, Alauksta ielā 3”, lēmuma 1.punktu izsakot šādā redakcijā:

„1. Būvniecības pasūtītājai J.B. (personas kods ***) novērst patvaļīgās būvniecības sekas zemes gabalā Alauksta ielā 3, Jūrmalā un līdz 2013.gada 1.martam būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu kārtībā izstrādāt, saskaņot, Jūrmalas pilsētas domes Būvvaldē akceptēt būvprojektu un saņemt būvatļauju dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 1300 011 2202 001) Alauksta ielā 3, Jūrmalā būvniecības turpināšanai.”

2. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas vadītājam.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF