Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 8.martāNr. 129

protokols Nr. 5, 18. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības robežu pārkārtošanas apstiprināšanu
starp zemes vienībām Jūrmalā, Meža prospektā 83 un Meža prospektā 85

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Intra MTD” rīkotājdirektora U.Gau 2012.gada 7.februārī iesniegto iesniegumu Nr.5 ar lūgumu Jūrmalas pilsētas domei apstiprināt zemes īpašuma Meža prospektā 83, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 004 4402) un zemes īpašuma Meža prospektā 85, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 004 4404) zemes ierīcības projektu, Jūrmalas pilsētas dome konstatē, ka:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Intra MTD” ir saņēmusi zemes vienības Meža prospektā 83, Jūrmalā un zemes vienības Meža prospektā 85, Jūrmalā kopīpašnieces M.K. iesniegumu izstrādāt zemes ierīcības projektu minētajiem īpašumiem.

Zemes ierīcības projekts izstrādāts saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2011.gada 24.novembra lēmumu Nr.527 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībām Meža prospektā 83, Jūrmalā, Meža prospektā 85, Jūrmalā”.

Izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.288 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1602 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” un ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19 (protokols Nr.14, 37.punkts) „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāns) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātajiem Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.

Ņemot vērā iepriekšminēto un vadoties no Latvijas Republikas Zemes ierīcības likuma, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Meža prospektā 83, Jūrmalā un zemes vienības Meža prospektā 85, Jūrmalā zemes ierīcības projektu, saskaņā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Intra MTD” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu.

2. Apstiprināt zemes vienību Meža prospektā 83, Jūrmalā ar kopējo platību 2352m2 un zemes vienības zemes Meža prospektā 85, Jūrmalā ar kopējo platību 1699m2 robežu pārkārtošanu nemainot esošo zemes vienību platības.

Noteikt, ka zemes vienības Meža prospektā 83, Jūrmalā platība pēc zemes vienības robežu pārkārtošanas ir 2352m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu:

2.1. Noteikt, ka zemes vienībai Meža prospektā 83, Jūrmalā lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve– 0601.

2.2. Noteikt apgrūtinājumus zemes vienībai Meža prospektā 83, Jūrmalā:

2.2.1. zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā (110103);

2.2.2. zemes vienība atrodas valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti (14010102);

2.2.3. zemes vienības daļa 319m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar ielu-sarkanā līnija (120301);

2.2.4. zemes vienība atrodas aizsargjoslas teritorijā ap kapsētu (160801);

2.2.5. zemes vienības daļa 64m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (120502);

2.2.6. zemes vienības daļa 8m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā ap elektrisko tīklu sadales iekārtu (120503);

2.2.7. zemes vienības daļa 258m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (120502);

2.2.8. zemes vienības daļa 8m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā ap elektrisko tīklu sadales iekārtu (120503);

2.2.9. zemes vienības daļa 152m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (120502);

2.2.10. ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 004 4402 001 ir vēsturiska fona apbūves ēka, kas saglabājama kā apjomi, vietējās nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti (14010103).

2.3. Uzdot zemes vienības Meža prospektā 83, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

3. Noteikt, ka zemes vienības Meža prospektā 85, Jūrmalā platība pēc zemes vienības robežu pārkārtošanas ir 1699m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu:

3.1. Noteikt, ka zemes vienībai Meža prospektā 85, Jūrmalā lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve– 0601.

3.2. Noteikt apgrūtinājumus zemes vienībai Meža prospektā 85, Jūrmalā:

3.2.1. zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā (110103);

3.2.2. zemes vienība atrodas valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti (14010102);

3.2.3. zemes vienības daļa 161m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar ielu-sarkanā līnija (120301);

3.2.4. zemes vienība atrodas aizsargjoslas teritorijā ap kapsētu (160801);

3.2.5. zemes vienības daļa 93m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (120502);

3.2.6. zemes vienības daļa 22m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (120502);

3.2.7. zemes vienības daļa 25m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (120502);

3.2.8. zemes vienības daļa 8m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā ap elektrisko tīklu sadales iekārtu (120503);

3.2.9. zemes vienības daļa 296m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar ūdensvadu – ūdensvads atrodas līdz 2m dziļumā (12010101);

3.2.10. zemes vienības daļa 71m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā ap gāzesvadu, gāzes regulēšanas staciju un gāzes mērīšanas staciju – gāzesvada diametrs līdz 300mm (12020101);

3.2.11. zemes vienības daļa 288m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar pašteces kanalizācijas vadu (120103);

3.2.12. zemes vienība daļa 122m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar pazemes siltumvadu, siltumapgādes iekārtu un būvi (120601);

3.2.13. zemes vienības daļa 50m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju (120401);

3.2.14. ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 004 4404 001 ir vēsturiska fona apbūves ēka, kas saglabājama kā apjomi, vietējās nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti (14010103).

3.3. Uzdot zemes vienības Meža prospektā 85, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF