Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 8.martāNr. 130

protokols Nr. 5, 19. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības robežu pārkārtošanas
apstiprināšanu starp zemes vienībām Jūrmalā, Mežmalas ielā 7 un Ežu ielā 8

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Intra MTD” rīkotājdirektora U.Gau 2012.gada 3.februārī iesniegto iesniegumu Nr.4 ar lūgumu Jūrmalas pilsētas domei apstiprināt zemes īpašuma Mežmalas ielā 7, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 018 1401) un zemes īpašuma Ežu ielā 8, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 018 1425) zemes ierīcības projektu, Jūrmalas pilsētas dome konstatē, ka:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Intra MTD” ir saņēmusi zemes vienības Mežmalas ielā 7, Jūrmalā un zemes vienības Ežu ielā 8, Jūrmalā īpašnieces L.G. un I.H. iesniegumu izstrādāt zemes ierīcības projektu minētajiem īpašumiem.

Zemes ierīcības projekts izstrādāts saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2011.gada 7.jūnija lēmumu Nr.193 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Mežmalas ielā 7, Jūrmalā, Ežu ielā 8, Jūrmalā”.

Izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1602 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” un ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19 (protokols Nr.14, 37.punkts) „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāns) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātajiem Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.

Ņemot vērā iepriekšminēto un vadoties no Latvijas Republikas Zemes ierīcības likuma, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Mežmalas ielā 7, Jūrmalā un zemes vienības Ežu ielā 8, Jūrmalā zemes ierīcības projektu, saskaņā ar Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Intra MTD” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu.

2. Apstiprināt zemes vienības Mežmalas ielā 7, Jūrmalā ar kopējo platību 4202m2 robežu pārkārtošanu, atdalot zemes vienības daļu 232m2 platībā un pievienojot zemes vienībai Ežu ielā 8, Jūrmalā. Noteikt, ka zemes vienības Mežmalas ielā 7, Jūrmalā platība pēc zemes vienības daļas atdalīšanas ir 3970m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projektu un zemes ierīcības projekta grafisko daļu:

2.1. Noteikt, ka zemes vienībai Mežmalas ielā 7, Jūrmalā lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve– 0601.

2.2. Zemes vienībai Mežmalas ielā 7, Jūrmalā atcelt apgrūtinājumu, kas noteikts Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas III.daļas 1.iedaļas ierakstā Nr.2.1. un noteikt jaunus apgrūtinājumus:

2.2.1. zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā (110103);

2.2.2. zemes vienības daļa 12m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar ielu-sarkanā līnija (120301).

2.3. Uzdot zemes vienības Mežmalas ielā 7, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

3. Apstiprināt zemes vienības Ežu ielā 8, Jūrmalā ar kopējo platību 1117m2 robežu pārkārtošanu, pievienojot no zemes vienības Mežmalas ielā 7, Jūrmalā atdalīto zemes vienības daļu 232m2 platībā. Noteikt, ka zemes vienības Ežu ielā 8, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas pievienošanas ir 1349m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projektu, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu:

3.1. Noteikt, ka zemes vienības Ežu ielā 8, Jūrmalā lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve– 0601.

3.2. Zemes vienībai Ežu ielā 8, Jūrmalā atcelt apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas III.daļas 1.iedaļas ierakstā, un noteikt jaunus apgrūtinājumus:

3.2.1. zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā (110103);

3.2.2. zemes vienības daļa 17m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar ielu-sarkanā līnija (120301).

3.3. Uzdot zemes vienības Ežu ielā 8, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF