Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 8.martāNr. 132

protokols Nr. 5, 22. punkts

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75
nodošanu pašvaldības īpašumā

Nekustamais īpašums Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75 sastāv no zemesgabala ar kadastra numuru 1300 007 3806 un platību 2743 kv.m, uz kura atrodas administratīvā ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 007 3806 001.

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75 ir nostiprinātas Latvijas valstij Valsts zemes dienesta personā Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.640 ar Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas 1995.gada 14.jūlija lēmumu.

Nekustamajam īpašumam Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75 ir noteikts un kadastra informācijas sistēmā reģistrēts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis 0903 – valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu apbūve. Zemesgabals Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75 atrodas jauktā darījumu, atpūtas un dzīvojamā teritorijā un valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā saskaņā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu.

Administratīvā ēka Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75 ar kadastra apzīmējumu 1300 007 3806 ir trīsstāvu ēka ar kopējo platību 1618,60 kv.m, būves galvenais lietošanas veids – biroju ēkas (kods 1220), ekspluatācijas uzsākšanas gads - 1959.gada 1.augusts.

Nekustamajā īpašumā Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75 atrodas Latvijas Republikas Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālās nodaļas Jūrmalas biroja telpas, daļu telpu nomā Jūrmalas pilsētas dome Pilsētplānošanas nodaļas un Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas darbam, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju pildīšanu atbilstoši Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 14.punktā noteiktajam – nodrošināt savas administratīvās teritorijas būvniecības procesa tiesiskumu.

Ņemot vērā to, ka Jūrmalas pilsētas pašvaldības pārvaldes funkciju veikšanai ir nepieciešams nekustamais īpašums Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75, Jūrmalas pilsētas dome lūdz izvērtēt iespēju nodot bez atlīdzības Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā nekustamo īpašumu Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, 15.panta 14.punktu un 21.panta 17.punktu, saskaņā ar Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 43.pantu un pārejas noteikumu 3.punktu, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju pildīšanu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Lūgt Latvijas Republikas Tieslietu ministriju sagatavot Latvijas Republikas Ministru kabineta rīkojuma projektu un lūgt Latvijas Republikas Ministru kabinetu nodot bez atlīdzības Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā nekustamo īpašumu Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75: zemesgabalu ar kadastra numuru 1300 007 3806 un platību 2743 kv.m un administratīvo ēku ar kadastra apzīmējumu 1300 007 3806 001, uz kuru īpašuma tiesības ir nostiprinātas Latvijas valstij Latvijas Republikas Valsts zemes dienesta personā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF