Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 8.martāNr. 133

protokols Nr. 5, 23. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 30.jūlija lēmuma Nr.592
„Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai
Jūrmalā, Bišu ielā 4716” atcelšanu

Izskatot akciju sabiedrības „Sadales tīkls” 2012.gada 17.janvāra vēstuli Nr.30R2A0-01.02/128 par adreses piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 1300 026 0124, Jūrmalas pilsētas dome konstatē:

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas zemes komisijas 2009.gada 18.decembra atzinumu, protokola Nr.17-2.2, ir paredzēts izveidot Latvijas valstij Ekonomikas ministrijas personā piekrītošu zemesgabalu Jūrmalā, Bišu ielā 7A ~ 65 kv.m platībā transformatoru ēkas Nr.TP-261 uzturēšanai, kura atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 026 0124 Jūrmalā, Bišu ielā 7A.

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada.gada 30.jūlija lēmumu Nr.592 „Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Bišu ielā 4716” ir noteikta adrese transformatoru ēkai Nr.TP-261 – Jūrmalā, Bišu ielā 4716. Zemesgabals Jūrmalā, Bišu iela 4716 ir Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošs ielas zemesgabals, un transformatoru ēka Nr.TP-261 neatrodas uz šī zemesgabala.

Lai ēkas adrese un zemes vienības adrese atbilstu Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, zemes vienībai un transformatoru ēkai Nr.TP-261 ir jāpiešķir adrese Jūrmalā, Bišu ielā 7A, tāpēc Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 30.jūlija lēmums Nr.592 ir atceļams.

Ņemot vērā minēto un vadoties no Latvijas Republikas likumiem, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Atcelt Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 30.jūlija lēmumu Nr.592 „Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Bišu ielā 4716”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF