Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 8.martāNr. 134

protokols Nr. 5, 24. punkts

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 19.februāra lēmumā Nr.93
„Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 4.februāra lēmumā Nr.105”

Izskatot I.V. (personas kods ***, dzīvo ***), 2011.gada 11.decembra iesniegumu, kurā izteikts lūgums noņemt apgrūtinājumu zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru prospektā 4 par to, ka minētais īpašums atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā, Jūrmalas pilsētas dome konstatē:

Ar Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 4.februāra lēmumu Nr.105 „Par zemesgabalu robežu izmaiņām Jūrmalā, Dzintaru prospektā 4 un Dzintaru prospektā 6” ir veikta zemesgabalu robežu maiņa, kura ir precizēta ar Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 19.februāra lēmumu Nr.93 „Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 19.februāra lēmumā Nr.105”, nosakot, ka zemesgabala Jūrmalā, Dzintaru prospektā 4 platība pēc zemesgabala pievienošanas un atdalīšanas ir 1100 kv.m. Zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru prospektā 4 noteikts apgrūtinājums: ievērot Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslas noteikumus.

Jūrmalas pilsētas Zemesgrāmatas nodalījumā Nr.3074 nekustamajam īpašumam Jūrmalā, Dzintaru prospektā 4 ir ierakstīta atzīme: ievērot Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslas noteikumus, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 19.februāra lēmumu Nr.93.

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Dzintaru prospektā 4 ar zemesgabala kopējo platību 1100 kv.m (kadastra Nr.1300 009 3602) nostiprinātas Latvijas valstij Finanšu ministrijas personā Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.3074, zemesgabals iznomāts I.V. līdz 2023.gada 31.martam, nomas tiesības nostiprinātas zemesgrāmatā.

Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļa 2011.gada 1.decembra vēstulē Nr.14-2/224 informē, ka zemesgabals Jūrmalā, Dzintaru prospektā 4 saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19 „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” neatrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā. Pārējie apgrūtinājumi zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru prospektā 4 nosakāmi, izstrādājot aktualizētu apgrūtinājumu plānu.

Ņemot vērā minēto un vadoties no Latvijas Republikas likumiem, Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19 „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 19.februāra lēmuma Nr.93 „Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 4.februāra lēmumā Nr.105” 3.punktā, svītrojot tajā tekstu „ievērot Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslas noteikumus”.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF