Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 8.martāNr. 135

protokols Nr. 5, 25. punkts

Par zemesgabala Jūrmalā, Aizputes ielā 11 1/16
domājamās daļas nomas līguma pagarināšanu ar I.P.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas zemes komisijas 1997.gada 24.janvāra lēmumu Nr.65 „Par zemesgabala Jūrmalā, Aizputes ielā 11” izveidots zemesgabala Jūrmalā, Aizputes ielā 11 1044 m2 platībā 16 garāžas ēku uzturēšanai.

Ar Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas 2006.gada 28.septembra lēmumu īpašuma tiesības uz zemes gabalu ar kopējo platību 1044 m2 Jūrmalā, Aizputes ielā 11, kadastra numurs 1300 004 7412, nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai. Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.1000 0026 0201.

Ar Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas 2008.gada 15.janvāra lēmumu īpašuma tiesības uz garāžas ēku ar kadastra apzīmējumu 1300 004 7412 012 Jūrmalā, Aizputes ielā 11, kadastra numurs 1300 504 7423, nostiprinātas I.P., Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000422802.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” un Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 7.novembra nolikumu Nr.53 „Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamo un vasarnīcu telpu un ar tām saistīto zemes platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas un izīrēšanas kārtību”, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2012.gada 21.februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.2), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pagarināt līgumu ar I.P. (personas kods ***) par zemesgabala Jūrmalā, Aizputes ielā 11, kadastra apzīmējums 1300 004 7412, kopējā platība 1044 m2, (saskaņā ar pievienoto zemes plānu) 1/16 domājamās daļas 65,25 m2 platībā nomu līdz 2017.gada 16.maijam garāžas ar kadastra apzīmējumu 1300 004 7412 012 uzturēšanai.

2. Noteikt zemes nomas maksu gadā 1,5% no apbūvēta zemesgabala kadastrālās vērtības, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli un paredzot, ka maksājumi par zemes faktisko lietošanu tiek veikti no 2011.gada 17.maija.

3. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) divu mēnešu laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto nomas līgumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF