Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 8.martāNr. 136

protokols Nr. 5, 26. punkts

Par zemesgabala Jūrmalā, Rīgas ielā 2A daļas nomas līguma
noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Ararat”

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 1998.gada 25.septembra lēmumu Nr.1730 „Par zemesgabala izveidošanu un īpašuma tiesību atjaunošanu Jūrmalā, Rīgas ielā 2A” izveidots zemesgabals 1815 m2 platībā zemesgabala daļa 1080 m2 platībā nepieciešama piekļūšanai kuģīša piestātnei un lietus ūdens kolektora uzturēšanai.

Ar Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas 1998.gada 11.decembra lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabalu Rīgas ielā 2A, kadastra numurs 1300 009 6602 nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai.

Ar Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas 2011.gada 15.decembra lēmumu īpašuma tiesības uz atpūtas kompleksa jaunbūvi Jūrmalā, Rīgas ielā 2A, kadastra numurs 1300 509 0001 nostiprinātas sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Ararat”, zemesgrāmatu nodalījums Nr.100000466715.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” un Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 7.novembra nolikumu Nr.53 „Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamo un vasarnīcu telpu un ar tām saistīto zemes platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas un izīrēšanas kārtību”, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2012.gada 21.februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.2), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Ararat” (vienotais reģistrācijas Nr.***) par zemesgabala Jūrmalā, Rīgas ielā 2A, kadastra numurs 1300 009 6602, kopējā platība 1815 m2, daļas 735 m2 platībā (saskaņā ar pievienoto zemes plānu) nomu uz desmit gadiem atpūtas kompleksa uzturēšanai.

2. Noteikt zemes nomas maksu gadā 1,5% no apbūvēta zemesgabala kadastrālās vērtības, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli un paredzot, ka maksājumi par zemes faktisko lietošanu tiek veikti no 2011.gada 15.decembra.

3. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) divu mēnešu laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto nomas līgumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF