Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 8.martāNr. 143

protokols Nr. 5, 33. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra lēmumā Nr.45
„Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 ar kadastra apzīmējumu
1300 008 2604 003 īres līguma pagarināšanu ar S.M.”

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Zemes komisijas 1997.gada 17.oktobra lēmumu Nr.1192 izveidots zemesgabals Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 - 3703 kv.m. platībā namīpašuma uzturēšanai.

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu nav nostiprinātas zemesgrāmatā.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu un Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 7.novembra nolikumu Nr.53 „Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamo un vasarnīcu telpu un ar tām saistīto zemes platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas un izīrēšanas kārtību”, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2012.gada 21.februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.2), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra lēmumā Nr.45 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 003 īres līguma pagarināšanu ar S.M.”, lēmuma 1.punktu izsakot šādā redakcijā:

„1. Pagarināt līgumu ar S.M. par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 daļas, kas sastāv no ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 003 (saskaņā ar pievienoto ēkas un zemes plānu), 1.stāva telpas Nr.3 12,60 m2 platībā un koplietošanas telpām 5,57 m2 platībā un zemesgabala daļas 161,24 m2 platībā (zemesgabala kadastra numurs 1300 008 2604, kopējā platība 3703 m2), īri līdz 2012.gada 31.augustam. Noteikt telpu īres maksu Ls 146,52 apmērā gadā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF