Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 8.martāNr. 144

protokols Nr. 5 , 34. punkts

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33
ar kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 003 īres līguma noslēgšanu ar J.K.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Zemes komisijas 1997.gada 17.oktobra lēmumu Nr.1192 izveidots zemesgabals Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 - 3703 m2 platībā namīpašuma uzturēšanai.

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu nav nostiprinātas zemesgrāmatā.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu un Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 7.novembra nolikumu Nr.53 „Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamo un vasarnīcu telpu un ar tām saistīto zemes platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas un izīrēšanas kārtību”, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2012.gada 17.janvāra sēdes lēmumu (protokols Nr.1), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt ar J.K. īres līgumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 daļu, kas sastāv no ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 003 (saskaņā ar pievienoto ēkas un zemes plānu), 2.stāva telpas Nr.16 13,20 m2 platībā un koplietošanas telpām 9,77 m2 platībā un 1.stāva koplietošanas telpām 3,59 m2 platībā un zemesgabala daļas 96 m2 platībā (zemesgabala kadastra numurs 1300 008 2604, kopējā platība 3703 m2), līdz 2012.gada 31.augustam. Noteikt telpu īres maksu Ls 214,18 apmērā gadā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

2. Noteikt zemes nomas maksu gadā 1,5% no apbūvēta zemesgabala kadastrālās vērtības, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

3. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) divu mēnešu laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto līgumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF