Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 8.martāNr. 152

protokols Nr. 5, 42. punkts

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ģertrūdes prospektā 31
ar kadastra apzīmējumu 1300 014 7007 008 īres līguma pagarināšanu ar E.T.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Zemes komisijas 2004.gada 14.maija lēmumu Nr.164 „Par zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Ģertrūdes prospektā 31” izveidots zemesgabals 2845 m2 platībā namīpašuma uzturēšanai.

Ar Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas 2005.gada 5.jūlija lēmumu īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Ģertrūdes prospektā 31, kadastra numurs 1300 014 7007 nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, zemesgrāmatas nodalījums 100000177496.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu un Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 7.novembra nolikumu Nr.53 „Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamo un vasarnīcu telpu un ar tām saistīto zemes platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas un izīrēšanas kārtību”, kā arī ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2012.gada 24.februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.3), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pagarināt līgumu ar E.T. par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ģertrūdes prospektā 31 daļas, kas sastāv no ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 014 7007 008 52,80 m2 platībā un zemesgabala daļas 356 m2 platībā (saskaņā ar pievienoto ēkas un zemes plānu (zemesgabala kadastra numurs 1300 014 7007, kopējā platība 2845 m2), īri līdz 2022.gada 31.decembrim. Noteikt telpu īres maksu Ls 159,67 apmērā gadā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

2. Noteikt zemes nomas maksu gadā 1,5% no apbūvēta zemesgabala kadastrālās vērtības, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

3. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) divu mēnešu laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto līgumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF