Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 8.martāNr. 153

protokols Nr. 5, 43. punkts

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Mellužu prospektā 7
darbnīcas ēkas nodošanu privatizācijai

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 1998.gada 1.oktobra lēmumu Nr.1010 „Par namīpašuma denacionalizāciju Jūrmalā, Mellužu prospektā 7 un izmaiņām Jūrmalas pilsētas valdes 1994.gada 17.marta lēmumā Nr.324” izveidots nekustamais īpašums un atjaunotas īpašuma tiesības I.P. ½ d.d. un I.Š. ½ d.d. Atzītas īpašnieka tiesības saņemt nomas maksu no zemes lietotājiem par zemes platību pēc savstarpējas vienošanās, kuru nav iespējams nodot īpašniekiem reālai apsaimniekošanai, sakarā ar ēkas lit.2 ekspluatāciju.

Ar Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas 1999.gada 6.aprīļa lēmumu īpašuma tiesības uz divām dzīvojamām ēkām (saskaņā ar inventarizācijas dokumentiem liters Nr.001 un 002) Jūrmalā, Mellužu prospektā 7, kadastra numurs 1300 014 2240 nostiprinātas I.P. ½ d.d. un I.Š. ½ d.d. , zemesgrāmatu nodalījums Nr.4567.

1999.gada 9.septembrī zvērinātas notāres S.Orlovas prakses vietā – Rīgā, Dzirnavu ielā 70 apliecināts un reģistrēts ar Nr.8402 starp I.P. un I.Š. noslēgtais nekustamā īpašuma lietošanas kārtības līgums.

Ar Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas 2002.gada 19.jūlija lēmumu īpašuma tiesības uz nekustamā īpašuma Jūrmalā, Mellužu prospektā 7, kadastra numurs 1300 014 2240 ½ d.d. nostiprinātas D.B. (pamatojoties uz 2002.gada 30.maija Pirkuma līgumu starp I.P. un D.B.).

Ar Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas 2012.gada 6.februāra lēmumu īpašuma tiesības uz darbnīcas ēku Jūrmalā, Mellužu prospektā 7, kadastra apzīmējums 1300 014 2240 002 nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, zemesgrāmatu nodalījums Nr.100000501530.

Jūrmalas pilsētas domē 2006.gada 31.augustā ir saņemts un privatizācijas ierosinājumu reģistrā ar Nr.538/727 reģistrēts D.B. privatizācijas ierosinājums.

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 11.jūnija lēmumu Nr.472 „Par būves 002 Jūrmalā, Mellužu prospektā 7 nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Ando K” pagarināts būves 002 nomas līgums ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Ando K” līdz 2014.gada 22.maijam auto riepu remontam un auto piederumu tirdzniecībai.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu un Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 3.panta trešās daļas 1.punktu, 31.panta trešo daļu, kā arī ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Privatizācijas komisijas 2008.gada 18.marta lēmumu (protokols Nr.2), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Nodot privatizācijai nekustamo īpašumu Jūrmalā, Mellužu prospektā 7, darbnīcas ēku ar kadastra apzīmējumu 1300 014 2240 002, pārdodot izsolē.

2. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) sagatavot un iesniegt apstiprināšanai domē izsoles noteikumus.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF