Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 8.martāNr. 162

protokols Nr. 5, 52. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra lēmumā Nr.64
„Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Rūpniecības ielā 19 iznomāšanu”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu un Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 7.novembra nolikumu Nr.53 „Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamo un vasarnīcu telpu un ar tām saistīto zemes platību)”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumiem Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”, kā arī lai nodrošinātu Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 22.jūlija lēmuma Nr.564 „Par valsts nekustamā īpašuma Jūrmalā, Skolas ielā 44 nodošanu pašvaldības īpašumā, nekustamā īpašuma Jūrmalā, Rūpniecības ielā 19 daļas nodošanu Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Valsts policijas bezatlīdzības lietošanā un Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Valsts policijas īpašumā esošās ēkas Jūrmalā, Dubultu prospektā 17, jumta seguma nomaiņu” izpildi, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra lēmumā Nr.64 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Rūpniecības ielā 19 iznomāšanu” šādus grozījumus:

1. Lēmuma 1.punktu izteikt šādā redakcijā:

„1. Iznomāt nekustamo īpašumu Jūrmalā, Rūpniecības ielā 19, kas sastāv no administratīvās ēkas daļas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 3803 001 1059,20 m2 platībā, šķūņa ar kadastra apzīmējumu 1300 020 3803 002 51,60 m2 platībā un zemesgabala daļas ar kopējo platību 3521 m2 - pašvaldības autonomās funkcijas pildīšanai – organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus”.

2. Lēmuma 1.pielikuma 3.punktu izteikt šādā redakcijā:

„3.1.Administratīvā ēka (kadastra apzīmējums 1300 020 3803 001) 1059,20 m2 platībā nomas maksa 212,81 Ls/mēnesī + PVN;

3.2 Šķūņa (kadastra apzīmējums 1300 020 3803 002) 51,60 m2 platībā nomas maksa 4,26 Ls/mēnesī + PVN;

3.3.Zemesgabala nomas maksa 71,15 Ls/mēnesī + PVN.

Iznomājamā objekta ikmēneša nosacītā nomas maksa Ls 288,22 + PVN”.

3. Lēmuma 2.pielikuma 1.1.punktu izteikt šādā redakcijā:

„1.1. Izsoles nolikums izstrādāts saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 2.2.apakšnodaļu un nosaka kārtību, kādā mutiskā izsolē tiks izsolīts nekustamais īpašums Jūrmalā, Rūpniecības ielā 19, kas sastāv no administratīvās ēkas daļas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 3803 001 1059,20 m2 platībā, šķūņa ar kadastra apzīmējumu 1300 020 3803 002 51,60 m2 platībā un zemesgabala daļas ar kopējo platību 3521 m2 nomas tiesības”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF