Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 8.martāNr. 163

protokols Nr. 5, 53. punkts

Par zemesgabala Jūrmalā, Bulduri 004-4 ar kadastra numuru 1300 007 4908
daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai - biedrībai
„Geto un genocīda Ebreju Vēstures biedrība”

Jūrmalas pilsētas pašvaldībai ar Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas 2000.gada 23.februāra lēmumu nostiprinātas īpašuma tiesības uz zemes gabalu Jūrmalā, Bulduri 004-4 ar kadastra numuru 1300 007 4908, kopējā platība 5012 m2, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.5787.

Zemesgabala Jūrmalā, Bulduri 004-4 ar kadastra numuru 1300 007 4908, kopējā platība 5012 m2, kadastrālā vērtība 2012.gada 1.janvārī ir noteikta Ls 14416.

Zemesgabala Jūrmalā, Bulduri 004-4 ar kadastra numuru 1300 007 4908 daļas 140 m2 platībā bilances vērtība ir Ls 435, visa zemesgabala ar kopējo platību 5012 m2 bilances vērtība ir Ls 15557.

Jūrmalas pilsētas dome ir saņēmusi biedrības „Geto un genocīda Ebreju Vēstures biedrība” iesniegumus par holokausta upuru piemiņas vietas izveidošanu Jūrmalā.

Ar Latvijas Republikas Finanšu ministrijas 2006.gada 26.jūnija lēmumu Nr.123 biedrībai „Geto un genocīda Ebreju Vēstures biedrība” piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss. Sabiedriskā labuma darbības veids – kultūras atbalstīšana.

Jautājums par piemiņas memoriālu holokausta upuriem izskatīts Jūrmalas pilsētas domes Kultūras un sporta jautājumu komitejas 2010.gada 6.oktobra sēdē (protokols Nr.1.1-57.2/7).

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir rūpēties par kultūru.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 15.panta pirmās daļas 5.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 5.panta otrās daļas 41.punktu, trešo, ceturto, piekto un sesto daļu, izskatot 2012.gada 15.februārī Jūrmalas pilsētas domē reģistrēto biedrības „Geto un genocīda Ebreju Vēstures biedrība” iesniegumu, lietas Nr.1.1-36/1078, par holokausta upuru piemiņas memoriāla izvietošanu uz zemesgabala Jūrmalā, Bulduri 004-4, ņemot vērā, ka biedrībai piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, biedrības centienus godāt holokaustā cietušo ebreju piemiņu, lai atbalstītu tās iniciatīvu izveidot holokausta upuru piemiņas vietu Jūrmalā, izvietojot piemiņas memoriālu, tādējādi veicinot sabiedrības interesēs kultūras atbalstīšanu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Nodot bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai - biedrībai „Geto un genocīda Ebreju Vēstures biedrība” (vienotais nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs ***) Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošā zemesgabala Jūrmalā, Bulduri 004-4 ar kadastra numuru 1300 007 4908, kopējā platība 5012 m2, daļu 140 m2 platībā (saskaņā ar pievienoto zemes plānu) (turpmāk – Zeme).

2. Zeme tiek nodota bezatlīdzības lietošanā ar lēmuma 6.punktā minētā līguma parakstīšanas dienu līdz brīdim, kamēr biedrībai „Geto un genocīda Ebreju Vēstures biedrība” ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss, bet ne ilgāk par 10 (desmit) gadiem.

3. Zemes nodošanas bezatlīdzības lietošanā mērķis ir biedrības „Geto un genocīda Ebreju Vēstures biedrība” darbības nodrošināšana kultūras atbalstīšanas jomā - holokausta upuru piemiņas memoriāla izvietošanai.

4. Zeme tiek nodota bezatlīdzības lietošanā bez jaunas apbūves tiesībām.

5. Līgums par Zemes nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Geto un genocīda Ebreju Vēstures biedrība” tiek izbeigts un Zeme nododama atpakaļ, ja:

5.1. Zeme tiek izmantota pretēji tā nodošanas bezatlīdzības lietošanā mērķim un Līguma noteikumiem;

5.2. biedrībai „Geto un genocīda Ebreju Vēstures biedrība” tiek anulēts sabiedriskā labuma organizācijas statuss;

5.3. Zeme nepieciešama pašvaldībai savu funkciju nodrošināšanai;

5.4. no Zemes nodošanas brīža bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Geto un genocīda Ebreju Vēstures biedrība” ir pagājuši vairāk nekā 10 gadi un Jūrmalas pilsētas dome nav pieņēmusi lēmumu par Zemes atkārtotu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Geto un genocīda Ebreju Vēstures biedrība”.

6. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) divu mēnešu laikā sagatavot līgumu par Zemes nodošanu bezatlīdzības lietošanā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF