Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 5.aprīlīNr. 166

protokols Nr. 6, 6. punkts

Grozījumi 2012.gada 26.janvāra lēmumā Nr.7
„Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita
(darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” II nodaļas 19.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra lēmumā Nr.7 ,,Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (turpmāk – Lēmums):

1.1. Apstiprināt Jūrmalas pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu, papildinot lēmumu ar 38.pielikumu (saskaņā ar šī lēmuma pielikumu).

1.2. Papildināt Lēmuma 32.pielikumu (informatīvi – Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policija) ar šādām amata vienībām:

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Glābšanas dienesta vadītājs

1

500

500

Vecākais glābējs uz ūdeņiem

6

274

1 644

Glābējs uz ūdeņiem

18

254

4 572

Glābējs uz ūdeņiem (sezonas)

8

230

1 840

Apkopējs

1

200

200

Apkopējs (sezonas)

4

200

800

Sētnieks

1

200

200

1.3. Papildināt Lēmuma 37.pielikuma (informatīvi - Jūrmalas pilsētas dome) 19.nodaļu ,,Revīzijas un audita nodaļa” ar šādām amata vienībām:

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Nodaļas vadītāja vietnieks

1

1 041

1 041

Revidents

1

743

743

1.4. Lēmuma 37.pielikuma (informatīvi - Jūrmalas pilsētas dome) 19.nodaļas ,,Revīzijas un audita nodaļa” punktu:

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Nodaļas vadītājs

1

1 070

1 070

turpmāk izteikt šādā redakcijā:

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Nodaļas vadītājs

1

1 300

1 300

2. Grozījumi Lēmuma 32.pielikumā stājas spēkā ar 2012.gada 7.maiju.

3. Grozījumi Lēmuma 37.pielikumā un Lēmuma 38.pielikums stājas spēkā ar 2012.gada 5.aprīli.

4. Jūrmalas pašvaldības iestāžu vadītājiem veikt izmaiņas darbinieku darba tiesiskajās attiecībās atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 5.aprīļa lēmumu Nr.166

(protokols Nr.6, 6.punkts)

(38.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 26.janvāra lēmumam Nr.7

(protokols Nr.1, 9.punkts))

Jūrmalas pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālais aprūpes centrs”

darbinieku skaita saraksts

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Administrācija

Direktors

1

1041

1041

Direktora vietnieks - maksas pakalpojumu nodaļas vadītājs

1

743

743

Personāla vadītājs

1

602

602

Galvenais grāmatvedis

1

743

743

Vecākais grāmatvedis

1

553

553

Juriskonsults

1

500

500

Ilgstošās sociālās aprūpes un maksas pakalpojumu nodaļa

Vecākā medicīnas māsa

1

346

346

Diētas māsa

0.5

300

150

Medicīnas māsa

2.5

346

865

Aprūpētājs 1.pakāpe

4.75

207

983

Aprūpētājs 2.pakāpe

4

222

888

Aprūpētājs 3.pakāpe

7.75

250

1938

Apkopējs

5

200

1000

Noliktavas pārzinis

1

243

243

Frizieris

0.5

300

150

Veļas mazgātājs (gludinātājs, šuvējs)

1

220

220

Sociālais darbinieks

0.65

500

325

Sociālais aprūpētājs

2

363

726

Sociālais rehabilitētājs

1

363

363

Kultūras pasākumu organizators

0.75

310

233

Bibliotekārs

0.5

300

150

Saimniecības vadītājs

1

490

490

Pavārs

2

282

564

Pavāra palīgs

2

249

498

Viesmīlis

4

212

848

Virtuves darbinieks

2

200

400

Galvenais inženieris

1

553

553

Sētnieks

1

200

200

Elektriķis

1

322

322

Tehniskais strādnieks

4

200

800

Dežurants

3

224

672

Darba aizsardzības speciālists

0.5

314

157

Sporta instruktors

1.5

277

416

Kasieris

1

286

286

Konditors

0.5

243

122

Sanitārs

1

216

216

Veļas pārzinis

0.5

220

110

Ārsts

0.4

405

162

Kopā mēnesī

65.3

19578

Dienas aprūpes centrs

Dienas centra vadītājs

1

420

420

Fizioterapeita asistents

0.4

386

154

Sociālais darbinieks

0.35

500

175

Sociālais aprūpētājs

0.5

300

150

Apkopējs

0.15

200

30

Kopā mēnesī

2.40

929

Nakts patversme

Nakts patversmes vadītājs

1

490

490

Dežurants

2.5

210

525

Aprūpētājs

3

210

630

Apkopējs

0.5

200

100

Autovadītājs

0.25

344

86

Kopā mēnesī

7.25

1831

Veselības veicināšanas pakalpojumu nodaļa

Veselības veicināšanas koordinators

0.5

400

200

Fizioterapeits

0.3

628

188

Fizioterapeita asistents

0.6

386

232

Apkopējs

0.45

200

90

Ergoterapeits

0.3

628

188

Kopā mēnesī

2.15

898

Mājas aprūpes nodaļa

Nodaļas vadītājs

1

743

743

Grāmatvedis

1

363

363

Vecākais sociālais aprūpētājs

1

534

534

Sociālais aprūpētājs

1

363

363

Autovadītājs

0.5

344

172

Aprūpētājs 1.pakāpe

18

200

3600

Aprūpētājs 2.pakāpe

18

216

3888

Kopā mēnesī

40.5

9663

Specializētā autotransporta nodaļa

Nodaļas vadītājs -dispičers

1

385

385

Autovadītājs

1

344

344

Autobusa vadītājs

1

367

367

Kopā mēnesī

3

1096

Sargs

4

200

800

Kopā mēnesī

124.60

34795


Lejupielāde: DOC un PDF