Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 5.aprīlīNr. 167

protokols Nr. 6, 8. punkts

Par ilgtermiņa finanšu ieguldījumu
sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„Dubultu Šķelda” pamatkapitālā

Pamatojoties uz 1994.gada 19.maija Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldībām” 1992.gada 14.oktobra Latvijas Republikas likuma „Par grāmatvedību” 2.pantu un 2002.gada 26.septembra Latvijas Republikas likumu „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām”, kā arī ņemot vērā 2011.gada 28.decembra Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra lēmumu Nr.6-12/168955 „Par komercsabiedrības izslēgšanu no komercreģistra”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izslēgt no Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada finanšu pārskata ilgtermiņa finanšu ieguldījuma sastāva Jūrmalas pilsētas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Dubultu šķelda” kapitāla daļas kopsummā LVL 14 000.00 (četrpadsmit tūkstoši lati).

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF