Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 5.aprīlīNr. 169

protokols Nr. 6, 10. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 16.decembra lēmumā Nr.817
„Par Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskolas maksas pakalpojumiem”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikuma Nr.10 ”Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskolas nolikums” 67.4.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 16.decembra lēmumā Nr.817 „Par Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskolas maksas pakalpojumiem”, papildinot lēmuma pielikumu ar 1.6.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Pakalpojuma nosaukums

Mērvienība

Maksa (Ls)

1.6.

- klases telpu noma vasaras nometnēm

1.6.1.

gultas vieta ar veļu

personai /diennaktī

3,35

1.6.2.

gultas vieta bez veļas

personai /diennaktī

3,16

1.6.3.

klases telpu noma (bez gultas vietu aprīkojuma)

1 stunda

0,47

2. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai (R.Pelše) nodrošināt lēmuma publicēšanu „Jūrmalas pašvaldības informācijas biļetenā”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis

Lejupielāde: DOC un PDF