Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 5.aprīlīNr. 170

protokols Nr. 6, 11. punkts

Par privātā kapitāla piesaistes izvērtēšanu
pašvaldības kapitālsabiedrībai sabiedrībai
ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas Siltums”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un ievērojot likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 143.panta otrajā daļā noteikto, lai izvērtētu pašvaldības kapitālsabiedrības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas Siltums” ilgtermiņa ieguldījumu piesaisti, kas nepieciešami kapitālsabiedrības saimnieciskās darbības nodrošināšanai un ilgtspējīgai attīstībai, ņemot vērā Jūrmalas siltumapgādes koncepcijā un Jūrmalas pilsētas centralizētās siltumapgādes attīstības Tehniski ekonomiskā pamatojumā noteiktos kapitālsabiedrības mērķus un akciju sabiedrības „BDO” 2011.gada 30.decembra atzinumā par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums” 100% pašu kapitālu iekļautos secinājumus, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Uzdot sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums” izvērtēt:

1.1. stratēģiskā investora kapitāla piesaistes iespējas un sagatavot priekšlikumus par privātā kapitāla piesaistes nosacījumiem;

1.2. kuri ar Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 29.septembra lēmumu Nr.418 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu ieguldīšanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums” pamatkapitālā” pamatkapitālā ieguldītie nekustamie īpašumi tiešā veidā netiek izmantoti sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums” saimnieciskajā darbībā.

2. Noteikt, ka sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums” lēmuma 1.punktā norādītais izvērtējums jāveic un tā rezultāti jāiesniedz Jūrmalas pilsētas domē trīs mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

3. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF