Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 5.aprīlīNr. 172

protokols Nr. 6, 14. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra lēmumā Nr.7
„Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita
(darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra lēmumā Nr.7 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”:

Lēmuma 22.pielikumā (Jūrmalas mūzikas vidusskola) punktus:

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

Amatalga

Direktors

1.00

680

680

Direktora vietnieks

1.00

367

367

Izteikt šādā redakcijā:

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Direktors

1.00

800

800*

Direktora vietnieks

1.00

600

600

*Pamatojoties uz 2009. gada 28. jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.836 „ Pedagogu darba samaksas noteikumi” 7.1. punktu noteikt mēneša darba algu Ls 800 ( astoņi simti lati), tai skaitā:

1) no pašvaldības dotācijas Ls 680 ( seši simti astoņdesmit lati);

2) no ieņēmumiem par maksas pakalpojumiem Ls 120 ( viens simts divdesmit lati).

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF