Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 5.aprīlīNr. 173

protokols Nr. 6, 15. punkts

Par atzinības izteikšanu ūdens motosportistam Ņ.L.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 31.marta nolikuma Nr.7 „Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs” 9.3.3.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izteikt atzinību un piešķirt naudas balvu LVL 1000.00 (viens tūkstotis latu, 00 santīmu) apmērā (pēc nodokļu nomaksas), pamatojoties uz minētā nolikuma 14.punktu piemērojot koeficientu 0.7 apmērā kā neolimpiskajam sporta veidam, Jūrmalas pilsētas iedzīvotājam Ņ.L. (personas kods ***, dzīvojošs ***) par izcīnīto 3.vietu Eiropas čempionātā ūdens motosportā JT 250 laivu klasē, kas norisinājās Ukrainā, Ternopolē.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF