Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 5.aprīlīNr. 174

protokols Nr. 6, 16. punkts

Par atzinības izteikšanu dambretistam G.V.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 31.marta nolikuma Nr.7„Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs” 9.2.2.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izteikt atzinību un piešķirt naudas balvu LVL 2500.00 (divi tūkstoši pieci simti lati, 00 santīmu) apmērā (pēc nodokļu nomaksas), pamatojoties uz minētā nolikuma 14.punktu piemērot koeficientu 0.7 apmērā kā neolimpiskajam sporta veidam, Jūrmalas pilsētas iedzīvotājam G.V. (personas kods ***, dzīvojošs ***) par izcīnīto 2.vietu oficiālajās Pasaules prāta sporta spēlēs, kas norisinājās Ķīnas Tautas Republikā, Pekinā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF