Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 5.aprīlīNr. 175

protokols Nr. 6, 17. punkts

Par atzinības izteikšanu hokejistam A.V.V.

Pamatojoties uz Latvijas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 31.marta nolikuma Nr.7 „Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs” 9.1.1.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izteikt atzinību un piešķirt naudas balvu LVL 5000.00 (pieci tūkstoši lati, 00 santīmi) apmērā (pēc nodokļu nomaksas), pamatojoties uz minētā nolikuma 9.punktu, Jūrmalas pilsētas iedzīvotājam A.V.V. (personas kods ***, dzīvojošs ***) par izcīnīto 1.vietu Jauniešu Ziemas Olimpiskajās spēlēs.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF