Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 5.aprīlīNr. 178

protokols Nr. 6, 23. punkts

Par ēdināšanas maksas apstiprināšanu
Jūrmalas speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē „Podziņa”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.novembra nolikuma Nr.73 „Jūrmalas speciālās pirmsskolas izglītības iestādes „Podziņa” nolikums” 43.punktu, ņemot vērā Izglītības jautājumu komitejas 2012.gada 17.janvāra ārkārtas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.1-57/1) un Finanšu komitejas 2012.gada 13.marta sēdes atzinumu (protokols Nr.1.1-58/3), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt maksu par bērnu ēdināšanu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Podziņa” vienam bērnam Ls 1,60 (viens lats 60 santīmi) dienā.

2. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas speciālās pirmsskolas izglītības iestādes „Podziņa” vadītājai A.Auziņai.

3. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai (R.Pelše) nodrošināt lēmuma publicēšanu „Jūrmalas pašvaldības informācijas biļetenā”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF