Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 5.aprīlīNr. 179

protokols Nr. 6, 24. punkts

Par dalību projektu konkursā
„Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās,
attīstot jaunatnes informācijas punktu pieejamību, kā arī pilnveidojot
infrastruktūru jauniešu veselīgā un lietderīgā brīvā laika pavadīšanai”

Saskaņā ar Latvijas Republikas Jaunatnes likuma 12.panta trešo daļu, Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4.daļu un 2011.gada 8.marta Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas rīkojumu Nr.104, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Piedalīties atklātā projektu konkursā „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās, attīstot jaunatnes informācijas punktu pieejamību, kā arī pilnveidojot infrastruktūru jauniešu veselīgā un lietderīgā brīvā laika pavadīšanai” ar projektu „Infrastruktūras pilnveidošana Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrā.”

2. Noteikt projekta kopējās izmaksas 2224 Ls, kas tiek segtas no Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas finansējuma.

3. Projekta sagatavošanu, iesniegšanu un ieviešanu uzdot Jūrmalas pilsētas domes Ekonomikas un attīstības nodaļai sadarbībā ar Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centru.

4. Projekta sagatavošanu, iesniegšanu un ieviešanu kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes Ekonomikas un attīstības nodaļai.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF