Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 5.aprīlīNr. 180

protokols Nr. 6, 25. punkts

Par dalību programmas „Jaunatne darbībā”
projektu konkursā

Saskaņā ar Latvijas Republikas Jaunatnes likuma 12.panta trešo daļu, Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4.daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Piedalīties Eiropas Savienības neformālās izglītības programmas „Jaunatne darbībā” apakšprogrammā 1.1. „Jauniešu iniciatīvas” ar projektu „Ja mēs gribam, tad mēs varam”.

2. Noteikt projekta kopējās izmaksas 5100 Ls, no kurām 3739 Ls (5320 eiro) ir Eiropas Komisijas programmas finansējums, kuru administrē Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūra un Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums ir 1361 Ls.

3. Projekta sagatavošanu, iesniegšanu un ieviešanu veic Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs.

4. Projekta ieviešanu kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes Ekonomikas un attīstības nodaļai.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF