Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 5.aprīlīNr. 181

protokols Nr. 6, 26. punkts

Par Jūrmalas pilsētas Jaunatnes darba
stratēģijas izstrādes uzsākšanu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu un Jaunatnes likuma 5.panta 1.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Uzsākt Jūrmalas pilsētas Jaunatnes darba stratēģijas izstrādi.

2. Atbildīgo par Jaunatnes darba stratēģijas izstrādi noteikt Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra direktori E.Majori.

3. Stratēģijas izstrādei izveidot darba grupu, kuru apstiprina ar Jūrmalas pilsētas domes Rīkojumu.

4. Apstiprināt Stratēģijas izstrādes termiņus saskaņā ar pielikumu.

5. Paziņojumu par Stratēģijas izstrādes uzsākšanu publicēt pašvaldības interneta mājas lapā www.jurmala.lv un Jūrmalas pašvaldības informācijas biļetenā.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 5.aprīļa lēmumu Nr.181

(protokols Nr.6, 26.punkts)

Jaunatnes darba stratēģijas izpildes termiņi

Nr.

Pasākums

Termiņš

1.

Sagatavošanās posms

aprīlis - maijs

1.redakcijas izstrāde

jūnijs - septembris

Forums – diskusija par 1.redakcijas variantu

oktobris

Gala redakcijas izstrāde

oktobris - novembris

Jaunatnes darba stratēģijas apstiprināšana

decembris


Lejupielāde: DOC un PDF