Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 5.aprīlīNr. 183

protokols Nr. 6, 28. punkts

Par zemes lietošanas mērķa maiņu
nekustamā īpašuma nodokļu aprēķināšanai un
kadastrālās vērtēšanas vajadzībām Tērvetes ielā 2, Jūrmalā

Izskatot I.Ā. 2012.gada 6.februāra iesniegumu ar lūgumu mainīt zemes vienības Tērvetes ielā 2, Jūrmalā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no 0701 – Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve uz nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0601 - Individuālo dzīvojamo māju apbūve, Jūrmalas pilsētas dome konstatē:

Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā zemes vienība Tērvetes ielā 2, Jūrmalā atrodas „Jauktas darījumu, atpūtas un dzīvojamās teritorijā” (J), kur primārais izmantošanas veids ir darījumu, tirdzniecības un/vai apkalpes iestāžu, atpūtas iestāžu un savrupmāju apbūve, bet sekundārais – cita atļautā izmantošana. Nolūki kādos atļauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot ēku un citu būvi uz zemes, kas paredzēta jauktai darījumu, atpūtas un dzīvojamai apbūvei ir savrupmāja.

Valsts Zemes dienesta Rīgas reģionālās nodaļas Kadastra reģistrā nekustamajam īpašumam Tērvetes ielā 2, Jūrmalā ir reģistrēts nekustāmā īpašuma lietošanas mērķis – 0701 – Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve.

Uz zemes vienības Tērvetes ielā 2, Jūrmalā atrodas dzīvojamā ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 004 6504 001 un šķūnis ar kadastra apzīmējumu 1300 004 6504 004.

Dzīvojamās ēkas galvenais lietošanas veids – Viena dzīvokļa māja (1110), Būves tips – Individuālās dzīvojamās mājas un vasarnīcas ar koka ārsienām, un dārza mājas ar kopējo platību, lielāku par 40kv.m., (11100102).

Šķūņa galvenais lietošanas veids – Citas, iepriekš neklasificētas ēkas, (1274), Būves tips – Šķūņi un siltumnīcas ar kopējo platību 60kv.m. (ieskaitot) un citas palīgēkas (12740203).

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes 2002.gada 21.marta akceptēto dzīvojamās ēkas rekonstrukcijas tehnisko projektu Nr.75 un Jūrmalas pilsētas būvvaldes 2004.gada 31.decembrī izdoto Būvatļauju Nr.246 (pagarināta līdz 2012.gada 8.decembrim) ir paredzēta dzīvojamās ēkas rekonstrukcija nemainot būves galveno lietošanas veidu. Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19 „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprināto Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma 2.5.2.punktu neatbilstoša izmantojuma statusa zemes gabala īpašnieks vai nomnieks ir tiesīgs turpināt likumīgi iesākto izmantojumu.

Ņemot vērā iepriekš minēto, saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” un Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2012.gada 7.marta sēdes protokolu Nr.1.1-59/03, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Mainīt nekustamajam īpašumam Tērvetes ielā 2, Jūrmalā ar kadastra apzīmējumu 1300 004 6504 (zemes vienības platība 1907kv.m.) nekustamā īpašuma lietošanas mērķi nekustamā īpašuma nodokļu aprēķināšanai un kadastrālās vērtēšanas vajadzībām no 0701 – Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve uz nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0601 - Individuālo dzīvojamo māju apbūve.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF