Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 5.aprīlīNr. 184

protokols Nr. 6, 29. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu
Kurzemes ielā 1, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Intra MTD” rīkotājdirektora U.Gau 2011.gada 30.decembrī un 2012.gada 22.martā iesniegto iesniegumu ar lūgumu Jūrmalas pilsētas domei apstiprināt zemes īpašuma Kurzemes ielā 1, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 020 4706) zemes ierīcības projektu, Jūrmalas pilsētas dome konstatē, ka:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Intra MTD” ir saņēmusi zemes vienības Kurzemes ielā 1, Jūrmalā kopīpašnieku I.M. un I.B. iesniegumu izstrādāt zemes ierīcības projektu minētajam īpašumam.

Zemes ierīcības projekts izstrādāts saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2011.gada 11.augusta lēmumu Nr.322 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Kurzemes ielā 1, Jūrmalā”.

Izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1602 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” un ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiemNr.19 (protokols Nr.14, 37.punkts) „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāns) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātajiem Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.

Ņemot vērā iepriekšminēto un vadoties no Latvijas Republikas Zemes ierīcības likuma, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Kurzemes ielā 1, Jūrmalā zemes ierīcības projektu, saskaņā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Intra MTD” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu.

2. Apstiprināt zemes vienības Kurzemes ielā 1, Jūrmalā ar kopējo platību 7681m2 sadali, atdalot zemes vienības daļu 1200m2 platībā un piešķirot adresi Rūpniecības iela 10, Jūrmala, atdalot zemes vienības daļu 1200m2 platībā un piešķirot adresi Kurzemes iela 1A, Jūrmala atdalot zemes vienības daļu 3937m2 platībā un piešķirot adresi Rūpniecības iela 8, Jūrmala, Noteikt, ka zemes vienības Kurzemes ielā 1, Jūrmalā platība pēc zemes vienību atdalīšanas ir 1344m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu.

2.1. Noteikt, ka zemes vienībai Kurzemes ielā 1, Jūrmalā lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve– 0601.

2.2. Zemes vienībai Kurzemes ielā 1, Jūrmalā atcelt apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas III.daļas 1.iedaļas ierakstā nosakot jaunu apgrūtinājumu - noteikt, ka zemes vienības Kurzemes ielā 1, Jūrmalā lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve– 0601.

2.3. Noteikt apgrūtinājumus zemes vienībai Kurzemes ielā 1, Jūrmalā:

2.3.1. zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā (110103);

2.3.2. zemes vienības daļa 67m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar ielu-sarkanā līnija (120301);

2.3.3. zemes vienība atrodas ķīmiskās aizsargjoslas teritorijā ap pazemes ūdens ņemšanas vietu (110909).

2.3.4. zemes vienības daļa 162m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju (120402).

2.4. Uzdot zemes vienības Kurzemes ielā 1, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

3. Izveidot zemes vienību Rūpniecības ielā 10, Jūrmalā ar kopējo platību 1200m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu.

3.1. Noteikt, ka zemes vienības Rūpniecības ielā 10, Jūrmalā lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve– 0601.

3.2. Noteikt apgrūtinājumus zemes vienībai Rūpniecības ielā 10, Jūrmalā:

3.2.1. zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā (110103);

3.2.2. zemes vienības daļa 24m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar ielu-sarkanā līnija (120301);

3.2.3. zemes vienība atrodas ķīmiskās aizsargjoslas teritorijā ap pazemes ūdens ņemšanas vietu (110909).

3.3. Piešķirt adresi dzīvojamās mājas – savrupmājas jaunbūvei Rūpniecības iela 10, Jūrmala.

3.4. Uzdot zemes vienības Rūpniecības ielā 10, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

4. Izveidot zemes vienību Kurzemes ielā 1A, Jūrmalā ar kopējo platību 1200m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu.

4.1. Noteikt, ka zemes vienības Kurzemes ielā 1A, Jūrmalā lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve– 0601.

4.2. Noteikt apgrūtinājumus zemes vienībai Kurzemes ielā 1A, Jūrmalā:

4.2.1. zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā (110103);

4.2.2. zemes vienības daļa 60m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar ielu-sarkanā līnija (120301);

4.2.3. zemes vienība atrodas ķīmiskās aizsargjoslas teritorijā ap pazemes ūdens ņemšanas vietu (110909);

4.2.4. zemes vienības daļa 146m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju (120402).

4.3. Uzdot zemes vienības Kurzemes ielā 1A, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

5. Izveidot zemes vienību Rūpniecības iela 8, Jūrmalā ar kopējo platību 3937m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu.

5.1. Noteikt, ka zemes vienībai Rūpniecības ielā 8, Jūrmalā lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve– 0601.

5.2. Noteikt apgrūtinājumus zemes vienībai Rūpniecības ielā 8, Jūrmalā:

5.2.1. zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā (110103);

5.2.2. zemes vienības daļa 273m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar ielu-sarkanā līnija (120301);

5.2.3. zemes vienība atrodas ķīmiskās aizsargjoslas teritorijā ap pazemes ūdens ņemšanas vietu (110909);

5.2.4. zemes vienības daļa 158m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju (120402).

5.3. Uzdot zemes vienības Rūpniecības ielā 8, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF