Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 5.aprīlīNr. 188

protokols Nr. 6, 34. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 16.marta lēmuma Nr.297
„Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam
Jūrmalā, Dzintaru prospektā 14” atzīšanu par spēku zaudējušu

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 16.marta lēmumu Nr.297 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru prospektā 14” tika uzsākta detālplānojuma projekta izstrāde.

Jūrmalas pilsētas domē 2012.gada 28.februārī ir reģistrēts nekustamā īpašuma līdzīpašnieka - akciju sabiedrības „KOMUNĀLPROJEKTS” reģistrācijas Nr.40003005372 valdes priekšsēdētāja P.P. iesniegums ar lūgumu atcelt Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 16.marta lēmumu Nr.297 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru prospektā 14”.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19 „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprināto Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu, zemesgabals Jūrmalā, Dzintaru prospektā 14 vairs neatrodas Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā, līdz ar to, jaunas apbūves risinājumu ir iespējams veikt bez detālplānojuma izstrādes.

Ņemot vērā iepriekš minēto, vadoties no Latvijas Republikas likumiem un saskaņā ar 2012.gada 7.marta Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas lēmumu (protokols Nr.1.1-59/03), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atzīt par spēku zaudējušu 2006.gada 16.marta lēmumu Nr.297 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru prospektā 14”.

2. Jūrmalas pilsētas domes Administratīvajai nodaļai (I.Kalvāne) nosūtīt šo lēmumu Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF